Home Overzicht ‘Aanbesteding Oosterpark niet transparant, duurzaam en doelmatig’

‘Aanbesteding Oosterpark niet transparant, duurzaam en doelmatig’

0

De aanbesteding van het project Verdubbeling Oosterpark is niet transparant verlopen. Dat is in strijd met de Aanbestedingswet. Dat blijkt uit onderzoek gedaan door mr.drs. Saskia Ploeg voor de Stichting Herstel Oosterpark. Uit haar rapport blijkt dat fouten toe te schrijven zijn aan zowel lokaal falen als aan nationaal beleid.

De aanbesteding van het project had opnieuw moeten worden uitgevoerd, zodat alle ondernemers een gelijke kans maakten de inschrijving te winnen, stelt Ploeg. Nu zijn latere inschrijvers bevoordeeld, omdat zij als enige goed zijn geïnformeerd over de (uiteindelijke) eisen aan de opdracht. Naast eerdere inschrijvers zijn ook gegadigden die niet voldeden aan de aanvankelijke eisen maar wel aan de latere eisen, benadeeld. Dit wekt de schijn dat de aanbesteding naar de uiteindelijke aannemer is toegeschreven.

Niet duurzaam aanbesteed
Het onderzoek laat zien dat de renovatie niet duurzaam is aanbesteed. De selectie-eisen houden minimaal rekening met duurzaamheid, en die eisen worden tijdens de inschrijving naar beneden bijgesteld. In de gunningscriteria is al helemaal geen rekening gehouden met duurzaamheid. Dit kan wel, als de criteria voldoende worden gespecificeerd. Dat is in het geheel niet gebeurd. Er is niet gevraagd aan de aannemer om rekening te houden met de ecologische omstandigheden van het park. Dat is in strijd met het eigen Amsterdamse duurzame inkoopbeleid en onwenselijk voor een bijzonder park. Het eigen duurzame inkoopbeleid van Amsterdam dateert van 2010, houdt geen rekening met belangrijke uitspraken nadien.

Onvoldoende controle op uitvoering
Tot slot is er onvoldoende controle geweest op de uitvoering van het werk ten opzichte van het contract en de behoefte. Er blijkt hieruit dat geen sprake is van structureel contract management. Dit blijkt onder meer uit – overbodig werk, zoals de vervanging van een brug, – werk dat niet functioneel is aangelegd, zoals de molgoten en de skatebaan en uit -werk na de opleverdatum, zoals het herhaaldelijk vervangen van begroeiïng en het uitzaaien van wormen. Ook hierdoor komt de duurzaamheid van de inkoop onder druk te staan. Zo is er onder meer door het verkeerd aanleggen van goten en de vermenging van zand met slib, schade ontstaan aan de gewassen. En is er een walkantbeschoeiïng aangelegd, die steil en dieronvriendelijk is. Deze walkanten verhinderen dat het water in de vijver loopt en dat leidt ook weer tot wateroverlast.

Nationaal beleid
Voor een belangrijk deel zijn de fouten bij de aanbesteding Verdubbeling Oosterpark toe te schrijven aan nationaal beleid, concludeert de onderzoeker. Zo is het niet duidelijk wanneer sprake is van een belangrijke wijziging en wanneer van een wezenlijke wijziging. Daarnaast is het niet mogelijk voor gemeentelijke inkopers om de duurzame beleidsambities in de inkooppraktijk ook waar te maken, zeker niet wanneer het project onder tijdsdruk staat. Tot slot is het belang van contract management niet onderkend in de Aanbestedingswet en komt dit ook in het aanpalende beleid niet tot uiting.