Home Overzicht Bewoners Oost kennen voorzitter eigen bestuurscommisie niet

Bewoners Oost kennen voorzitter eigen bestuurscommisie niet

0

De burgemeester is een stuk bekender dan de voorzitter van de bestuurscommissie Oost. Maar liefst 74 procent noemt de naam van Eberhard van der Laan. Daarentegen weet slechts 7 procent van de bewoners van Oost wie de voorzitter van de eigen bestuurscommissie is en kan zijn naam noemen. 4 procent noemt wel een naam, maar niet die van Ivar Manuel. Maar liefst 89 zegt het niet te weten of geeft geen antwoord. Maar ook over het functioneren van de bestuurscommissie als schakel tussen buurt en stadhuis is men niet enthousiast. Slechts 29 procent vindt dat het wel goed gaat, evenzoveel is daarin neutraal en 38 procent weet het niet. 5 procent vindt het functioneren slecht. Dat blijkt uit de onlangs verschenen Burgermonitor.

Na het opheffen van de stadsdeelraden zijn in maart 2014 voor het eerst bestuurscommissies gekozen. Die commissies tellen minder leden en hebben minder bevoegdheden dan de stadsdeelraden hadden. Bestuurscommissies voeren taken uit die door de gemeenteraad en het college van B&W zijn vastgesteld. Daarnaast hebben ze een rol als ‘ogen en oren’ van het stadsdeel, om signalen door te geven aan het centraal bestuur. In de Burgermonitor is gevraagd of Amsterdammers in de praktijk iets hebben gemerkt van deze verandering van het bestuurlijk stelsel. Een ruime meerderheid van 70 procent geeft aan geen verschil te hebben gemerkt en 17 procent zegt daar wel iets van te hebben gemerkt. Daarbij worden de sluiting of verhuizing van stadsdeelkantoren of de opening van stadsloketten genoemd. Verder geven veel personen aan dat zij het beleid minder overzichtelijk vinden, de procedures onduidelijker, dat zij veel afstand ervaren en weinig invloed hebben.

Nieuw bestuurlijk stelsel
Enige tijd geleden verscheen het rapport van commissie Brenninkmeijer, dat als taak had het nieuw bestuurlijk stelsel te evalueren. De commissie heeft een enquête uitgevoerd onder Amsterdammers en veel verschillende betrokkenen gesproken. Hieruit concludeert de commissie dat Amsterdammers veel afstand voelen tot het lokale politieke bestuur. Er is veel bedoening rondom het beleid, maar van de uitvoering komt weinig terecht volgens de inwoners van Amsterdam. In het rapport komt ook naar voren dat Amsterdammers niet ontevreden zijn over het bestuur, maar dat het in de praktijk moeilijk is iets voor elkaar te krijgen.

Afstand en onduidelijkheid
Uit de Amsterdamse Burgermonitor komt eenzelfde beeld naar voren: er heerst veel onduidelijkheid omtrent de bestuurscommissies en het stadsbestuur bij de burgers. Dit leidt niet tot duidelijke ontevredenheid, maar vooral tot afstand en onduidelijkheid bij de burgers. Naar aanleiding van het rapport van de commissie Brenninkmeijer zijn er plannen gemaakt voor een nieuwe stelselwijziging. De uitkomsten van de Burgermonitor onderstrepen de noodzaak voor aanpassing daarvan. De vraag is echter of het nieuwe stelsel met adviescommissiers de oplossing is.

Politiek slechts op stadsniveau
In het nieuwe stelsel zijn politieke partijen niet meer aan zet. Je kunt je voortaan direct in een adviescommissie laten kiezen door de bewoners van het gebied waarin je woont. Stadsdeel Oost wordt wordt volgens de plannen in vier gebieden verdeeld:. In de Watergraafsmeer, Oostelijk Havengebied/Indische Buurt, Oud Oost en IJburg/Zeeburgereiland worden steeds vier leden voor de adviescommissie gekozen die dan in totaal bestaat uit zestien mensen. De verkiezing gebeurt op persoonlijke titel.

‘Wijkopbouworgaan nieuwe stijl’
Het college kiest met het nieuwe voorstel voor één bestuur van de hele stad. De huidige gekozen stadsdeelbestuurders worden daarom vervangen door een door het college benoemd dagelijks bestuur, die het door de gemeenteraad vastgestelde beleid uitvoeren. De onduidelijke situatie met de bestuurscommissies behoort daarmee tot het verleden, maar de invloed van de bewoners van stadsdelen zal daardoor geminimaliseerd worden. De gemeenteraad gaat over het beleid met als uitvoerders het college en de daaronder vallende niet gekozen dagelijks bestuurders van de adviescommissies. Je zou het wijkopbouworgaan nieuwe stijl kunnen noemen.