Home Duurzaam De lange weg naar duurzame energie

De lange weg naar duurzame energie

0

Steun en begrip voor aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering lijkt bij grote groepen in de bevolking aanwezig te zijn. Sombere en pessimistische berichten over de voortgang zijn helaas regelmatig dominerend. De vele initiatieven van zowel particuliere huiseigenaren als van afzonderlijke dorpen en steden worden niet ervaren als de impuls waar op wordt gewacht.

Corry Zoll | Illustratie Aleida Leeuwenberg | IJopener

Transitie moet trending en sexy worden om het draagvlak onder de bevolking te vergroten. Dit vraagt om nieuwe concepten en producten, maar vooral ook een realistisch beeld van de kosten en de verdeling daarvan.

De klimaatafspraken van Parijs, de uitspraken van de rechter over de zaak die Urgenda tegen de Nederlandse staat aanspande en de gevolgen van de gaswinning in Groningen dwingen ons na te denken over concrete oplossingen. Na de vondst van de gasbel bij Slochteren konden in een behoorlijk hoog tempo grote delen van Nederland op het aardgas worden aangesloten. De afbouw lijkt niet geconcretiseerd te kunnen worden.

In dit artikel aandacht voor woningbouwcoöperatie De Key en huurdersvereniging Arcade over het realiseren van projecten in het Oostelijk Haven Gebied (OHG) en de manier waarop plannen opgezet (kunnen) worden tot een daadwerkelijk uitvoerbaar project.

De Key en ZonopZeeburg
In het plan van aanpak van De Key wordt 2050 genoemd als streefjaar om volledig CO2 neutraal te zijn. De nieuwbouwprojecten van De Key worden nu al van schone energie voorzien: er worden alternatieve energiebronnen aangewend voor verwarming en elektriciteitsvoorzieningen. Voor bestaande, en vaak oude, wooncomplexen is het moeilijker. Wim van de Graaf, programmamanager Energietransitie van de Key, is bezig om vanuit van de Key structuur te geven aan de transitie naar andere energiebronnen. Zo wordt het voor nieuwbouwprojecten gemakkelijker energielevering op een andere manier in te richten. Met verbetering van de isolatie van bestaande complexen en gebruik van andere energiebronnen wordt al geprobeerd de CO2 uitstoot te verkleinen. Voor bestaande wooncomplexen moet worden geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om zonnepanelen te installeren en/of de woningen los te koppelen van het gas. Voor de plaatsing van zonnepanelen op de daken moet worden geanticipeerd op te verwachten werkzaamheden als de vervanging van de dakbedekking. De investering moet collectief door de bewoners worden gedragen en door de gemengde VvE’s van huurders en huisbezitters. De kosten van onderhoud zijn dus onderdeel van de kostenbaten analyse.

Uitgangspunt van De Key is dat de huren betaalbaar blijven en dat de kosten niet afgewenteld worden op de bewoners. Omdat de overheid woningcoöperaties financieel verantwoordelijk maakt voor de noodzakelijke aanpassingen voor de energietransities is dit een lastige opgave. Verduurzaming wordt daardoor gefaseerd aangepakt. In het OHG is een aantal projecten met zonnepanelen uitgevoerd. Veel bewoners voelen zich betrokken bij het klimaat- en energiethema voor de buurt. Er zijn ook al diverse initiatieven tot uitvoering gebracht. In het complex Entrepotbrug zijn op de daken zonnepanelen geplaatst vanuit het initiatief ZonopNederland. De bewoners hebben zelf het project ZonopZeeburg ontwikkeld. Subsidies van de overheid zijn gekoppeld aan de zogenaamde postcoderoos onder voorwaarde dat de opbrengst naar de gebruikers gaat. Deze deelnemers en afnemers van energie van zonnepanelen ontvangen een belastingvoordeel.

Harrie Houtbeckers is bewoner van de Entrepotbrug en tevens bestuurslid van Arcade, de bewonersvereniging van De Key. Arcade is kritisch over de voortgang van de uitvoering van duurzame projecten van De Key. Onder meer door het afblazen van het plaatsen van zonnepanelen op de wooncomplexen in de Architectenbuurt, als vervolgproject van ZonopZeeburg. Terwijl uit onderzoek blijkt dat deze daken juist bijzonder geschikt zouden zijn voor zonnepanelen.

Lange adem
Ambitieuze initiatieven om over te stappen op andere energiebronnen en zo tot een werkbare uitvoering te komen: het is een kwestie van lange adem. Doelmatig reageren op de gevolgen van klimaatverandering is complex en duur. Het overheidsbeleid is een intentieverklaring over globale klimaatafspraken en niet gericht op de praktische uitvoering. De visie op overgang naar andere energiebronnen is allesbehalve duidelijk en vooral een kwestie van vooruitschuiven. Ieder weldenkend mens heeft al snel door dat energietransitie geen eenvoudige klus en een kostbare aangelegenheid is maar dat toepassing wel urgent is. De genoemde streefjaren van 2020 tot 2030 en 2050 roepen dwingend om een omslag in denken en beleid. Uitstel en zeker afstel kunnen niet meer het beleid bepalen. Om de dramatische traagheid in een versnelling te krijgen zijn nieuwe impulsen nodig.

Reacties, voorbeelden van uitgevoerde projecten of initiatieven uit het hele verspreidingsgebied de IJopener zijn zeer welkom bij de Werkgroep Duurzaam OHG