Home Overzicht Gemeente schuift vastgoeddebacle af op stadsdelen

Gemeente schuift vastgoeddebacle af op stadsdelen

0
CBK Amsterdan dreigt subsidie te verliezen.

De gemeentelijke bestuurders, of ze nu van D66, VVD of SP zijn, hebben zich laten verleiden tot een laffe afschuifpolitiek. Het dichten van een gat in de begroting van veertien miljoen euro is op het bordje geschoven van de stadsdelen. Oost moet opnieuw bezuinigen, dit keer bijna 2,5 miljoen.

Door Arie van Tol | beeld Hans Heitgeert

Natuurlijk is de hele Bestuurscommissie Oost, inclusief de drie genoemde partijen, fel gekant tegen de opgelegde extra bezuinigingen. In haar antwoordbrief aan de gemeente van 13 september benadrukt de Bestuurscommissie dat voor een bedrag van ruim 1,8 miljoen euro geen aanvaardbare bezuinigingsvoorstellen te doen zijn.

Niettemin zijn wel voorstellen geformuleerd om ook dat deel van de bezuinigingsopgave in te vullen. Die krijgen als het ware het advies ‘niet overnemen’ mee. De gemeente wordt gevraagd zich nog eens ernstig te beraden op de bezuinigingen. Andere stadsdelen reageerden met net zulke kritische antwoordbrieven, maar kozen soms voor heel andere bezuinigingsvoorstellen.

Stadsdeel Oost is fel gekant tegen de opgelegde bezuiniging

Afschuiven van pijnpunten
Niets nieuws onder de zon, is hier en daar het cynische commentaar. De verschillende niveaus in het politieke bestel lenen zich perfect voor het afschuiven van verantwoordelijkheden en pijnpunten. Alle decentralisaties van rijk naar gemeenten in de afgelopen jaren zijn gepaard gegaan met gekrompen budgetten. Gemeenten wijzen naar het rijk en naar die kleinere budgetten, als ze hun beloofde taken niet kunnen waarmaken. Het rijk vindt dat gemeenten doordat ze dichter bij de burger zitten, goedkopere zorg en voorzieningen moeten kunnen bieden.

De verhoudingen tussen de gemeente Amsterdam en de stadsdelen waren altijd al vergelijkbaar: verantwoordelijkheden waren nogal onduidelijk en pragmatisch verdeeld. Nu de macht van de stadsdelen compleet is afgebrokkeld en de bestuurscommissies nog louter enkele uitvoerende taken hebben, is helemaal onduidelijk hoe de politieke verantwoording loopt.

Stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel over de bezuinigingen tijdens de talkshow Dwars door Oost in de Jungle. Hij sprak met Rob Zwetsloot.

Stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel over de bezuinigingen tijdens de talkshow Dwars door Oost in de Jungle. Hij sprak met Rob Zwetsloot.

Een concreet voorbeeld om dit duidelijk te maken. Burgers die protesteren tegen de voorgenomen bezuiniging op de schuldhulpverlening, krijgen van de politici in Oost te horen dat zij het eens zijn met de bezwaren. Als die burgers zich dan bij hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad vervoegen, krijgen ze te horen dat de Bestuurscommissie Oost en het College van B&W erover gaan, maar niet de gemeenteraadsleden. De huidige bezuinigingsopgave is daar niet apart aan de orde geweest, maar is slechts een onderdeel van de begroting 2017.

Op welke partij kan een burger stemmen om aan een praktijk zonder verantwoording een einde te maken?

Vastgoeddebacle
Bij de presentatie van de begroting van de gemeente Amsterdam schermde wethouder Financiën Udo Kock met positieve beleidsvoornemens. In 2017 zullen er lagere lasten zijn voor vele bewoners en ondernemers, en wordt er extra geïnvesteerd in openbare ruimte. Bezuinigingen die al dan niet direct burgers raken, verzweeg hij.

De aan de stadsdelen opgelegde bezuiniging van in totaal veertien miljoen euro is een voetnoot in de gemeentebegroting. Al in de voorjaarsnota 2016 legde B&W uit dat stadsdelen deels moeten opdraaien voor een miljoenentekort bij het gemeentelijk vastgoed. Dat tekort is volgens de gemeente voor een deel ontstaan doordat met name bij de stadsdelen onvoldoende structurele middelen werden vrijgemaakt voor onderhoud van gemeentelijk vastgoed, sportaccommodaties en onderwijsgebouwen. Stadsdelen betwisten deze analyse. Voor een ander deel is het tekort een gevolg van sterk verlieslatende parkeergarages: de boekhoudkundige afwaardering tot nihil kost miljoenen euro’s.

Dekking komt deels uit de reeds geplande verkoop van gemeentelijk vastgoed. Het andere deel moet komen vanuit de budgetten van de stadsdelen met betrekking tot vastgoed. Maar dat vastgoed en die budgetten hebben de stadsdelen niet of nauwelijks meer. Dat de stadsdelen zo gedwongen worden de dekking te zoeken bij programma’s die direct het voorzieningenniveau voor bewoners raken, zal de gemeente kennelijk een zorg zijn.

Bezuinigingsopdracht voor Oost van 2.434.200 euro

Uiterst pijnlijk
De huidige ronde is de zoveelste in een reeks van omvangrijke bezuinigingsopdrachten. Onder verschillende benamingen, vaak in het kader van een efficiëntere overheid, heeft Oost in totaal voor zo’n zes miljoen euro structureel moeten inleveren. Omdat er geen financiële compensatie is voor de bevolkingsgroei en areaaluitbreiding van stadsdeel Oost sinds 2014, komt daar feitelijk nog eens zo’n drie miljoen euro bij.

Om precies te zijn gaat het om een bezuinigingsopdracht voor Oost van 2.434.200 euro. Van bezuinigingsvoorstellen ter grootte van zes ton kan gezegd worden dat die geen vergaande consequenties hebben voor bewoners van Oost. Dat bedrag kan bespaard worden op implementatiemanagement en automatisering. Voor de resterende opgave van ruim 1,8 miljoen euro zijn de voorstellen uiterst pijnlijk en eigenlijk onaanvaardbaar voor in ieder geval de Bestuurscommissie Oost. Het fijnmazige voorzieningen- en serviceniveau voor Amsterdammers in Oost staat er flink mee onder druk.

Onaanvaardbaar
De volgende bezuinigingen noemt stadsdeel Oost in zijn brief aan de gemeente zelf onaanvaardbaar:

•   775.000 euro op schuldhulpverlening en bestrijding jeugdwerkloosheid. Hierdoor blijft er geen budget meer over om de schuldhulpverlening in Oost te organiseren.

•   360.000 euro op thuismaaltijden, aanpak gezond gewicht en sportstimulering. De budgetten voor deze taken komen geheel te vervallen.

•   101.000 euro op CBK en Theater Oostblok (vanaf 2018). Hiermee dreigt sluiting van deze instellingen.

•   300.000 euro op ruimtelijke ordening en woonbeleid. Hierdoor is er geen geld meer voor bijvoorbeeld voorbereidend onderzoek in het kader van bestemmingsplannen.

•   302.000 euro op handhaving, straatcoaches en cameratoezicht. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat een ontwikkeling zich drastisch doorzet: voor het proactief voorkomen van overlast en overtredingen is geen budget meer. Te hopen valt dat er voldoende resteert voor het reactief afhandelen van klachten.

Zo op papier is het vooral raden naar de consequenties. Niet duidelijk is welke voorzieningen mede gefinancierd worden door rijk of gemeente. Maar omdat rijk en gemeente zelf ook telkens op zorg, welzijn, cultuur en handhaving bezuinigen, kan het niet anders dan dat de burgers het weer met steeds slechtere voorzieningen moeten stellen