Home Privacy Verklaring en Disclaimer

Privacy Verklaring en Disclaimer

oost-online.nl verwerkt persoonlijke gegevens van de gebruikers van onze diensten. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Privacy Verklaring

oost-online.nl gebruikt de via deze website verstrekte persoonsgegevens voor het versturen van nieuwsmails aan abonnees die zich hebben aangemeld via een formulier dat op de website beschikbaar is. In de praktijk gaat het om naam en e-mailadres van abonnees van onze nieuwsmail. Deze gegevens verstrekken we niet aan andere partijen. Wij bewaren zo min mogelijk persoonsgegevens en niet langer dan strikt noodzakelijk.

Na aanmelding verstuurt oost-online een bevestiging en vraagt de aanvrager op zijn/haar beurt deze te bevestigen. Daarna is het abonnement geëffectueerd.

Wij gaan ervan uit dat je oost-online.nl  toestemming geeft om uw gegevens ook na 25 mei 2018 te blijven gebruiken voor de verzending van de nieuwsbrief.

Je kunt je altijd afmelden door te klikken op Pas het abonnement aan onderin de nieuwsmail. Je kunt ook een mailtje sturen naar [email protected] met het verzoek om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Beveiliging

oost-online neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij nemen, conform de eisen van de AVG, passende en adequate maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected].

 

Wijzigen Privacy Verklaring

oost-online.nl behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te wijzigen. Via deze website wordt de actueel geldende Privacy Verklaring weergegeven.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van oost-online.nl. Door deze site te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De op deze site beschikbare informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De redactie van oost-online alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

De redactie van oost-online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door de redactie van oost-online worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van oost-online.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van de redactie van oost-online omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

De makers van deze site spannen zich naar beste vermogen in om – indien en waar nodig – toestemming te vragen van rechthebbenden, geportretteerden en andere belanghebbenden ten aanzien van teksten, foto’s en ander materiaal ten behoeve van de artikelen. Helaas is dit niet in alle gevallen mogelijk. Indien u van mening bent dat uw toestemming ten onrechte niet is gevraagd en uw wilt daarover contact opnemen, kunt u zich wenden tot [email protected].

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij oost-online.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan oost-online. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door oost-online.

Heb je vragen, of wil je artikelen overnemen, neem dan contact op met [email protected]