Home Oud Nieuws Oud nieuws | Inzegening noodkerk van den H. Bonifacius in nieuwe Stadswijk...

Oud nieuws | Inzegening noodkerk van den H. Bonifacius in nieuwe Stadswijk buiten de Muiderpoort

0

OUD NIEUWS | 1 april 1882 Heden-ochtend ten 10 ure had de inzegening plaats van de parochie van den H. Bonifacius, gelegen in de nieuwe Stadswijk buiten de Muiderpoort. Na deze plechtigheid alsmede de installatie van den Wel-Eerwaarden pastoor H.W. van Hoff, door den Hoogeerwaarden deken H. Poppen verricht, droeg de herder der nieuwe parochie voor het eerst het H. Misoffer in het pasvoltooide kerkgebouw op. Vele geestelijken van de stad, en behalve een groot aantal parochianen nog vele belangstellende vrienden van den pastoor waren naar de Linnaeusstraat samengekomen, om van de plechtigheid getuigen te zijn.

De muren van het gebouw zijn van tufsteen, en dragen den stevig betimmerden kap. Van binnen bevat de kerk een ruime tribune, en het geheel heeft een allervriendelijkst aanzien.

Met ongelooflijken spoed hebben de aannemers, de Gebrs v. Berkum, naar de teekening van den bouwmeester Bleijs, het gebouw afgewerkt; want op 15 Febr. werd de eerste paal in den grond geslagen, en heden, 31 Maart, staat daar het kerkje met een bijna volledig ameublement. De zitbanken, plaats gevende aan ruim 700 personen, zijn afgewerkt; altaar, preekstoel, orgel, communiebank, doopvont, al deze onmisbare stukken staan bereids op de plaats hunner bestemming.

De gezamenlijke kosten van al hetgeen reeds tot stand is gebracht, bedragen ongeveer f 16.000. De Commissie, vroeger door Z.W. Hoofw. den bisschop benoemd, ten einde den pastoor der nieuwe parochie in het beheer der stoffelijke belangen behulpzaam te zijn, is als zoodanig ontbonden, doch hare leden zijn thans benoemd tot kerkmeesters: de heeren Joannes Fredericus Gemke, Joannes Andreas de Veer en Gerardus Petrus Henricus Vriens.

Tot de nieuwe parochie behooren de volgende straten: Linnaeusstraat, Mauritskade, Pieter Vlamingstraat, Von Zesenstraat, Commelinstraat, Wagenaarstraat, Von Swindenstraat, Pontanusstraat, Antoniusdijk, de Stads Rietlanden tusschen de Zuiderzeedijk en de Kraaienhofstraat, de Goedestraat, het ten oosten van de Rhijnspoorbaan gelegen gedeelte van de Boerhavestraat, van het Oetgenspad en van den Ringdijk.

Des Zondags zullen in de nieuwe kerk de HH. Diensten om 8 en 10 1/2 en in de week om 8 ure plaats hebben, het Lof des Woensdags ten 7 ure.

____

De houten noodkerk stond op de hoek van de Linnaeusstraat en de Wijttenbachstraat. Deze kerk blijft in dienst totdat in 1886 de Sint Bonifatiuskerk aan het Kastanjeplein in gebruik wordt genomen.

Met dank aan Rogier Schravendeel | Foto Stadsarchief