Home Dwars nieuws De toekomst van Dwars

De toekomst van Dwars

0

Over het belang van buurtkranten zijn alle commissieleden in stadsdeel Oost het eens. De eenmalige subsidie van € 20.000,- voor 2020 werd alleen door de VVD bekritiseerd. Maar in de vergadering van 8 oktober werd over de toekomstige financiering niets gezegd. De initiatieven moeten waarschijnlijk vooral van de buurtkranten zelf komen. Al valt misschien hoop te putten uit vragen van Daphne Meijer van GroenLinks aan het dagelijks bestuur van Oost.

Redactie Dwars

Nu het acute gevaar is geweken, het voortbestaan van Dwars in 2020 is zeker, is er sprake van een luwte. Wat overheerst is de verbazing dat het nodig lijkt politici van de gemeente te overtuigen van iets dat zo voor de hand liggend is. Want voor de hand liggend is het, volgens ons, dat een bestuur – van GroenLinks, D66, PvdA en SP – dat democratie en participatie hoog in het vaandel heeft staan, financiële middelen beschikbaar stelt voor buurtmedia. Zeker voor buurtmedia die zich al jaren bewezen hebben en zich telkens opnieuw bewijzen, zoals Dwars door de buurt. En het gaat toch niet om zulke astronomische bedragen!

Ander potje
Daphne Meijer van GroenLinks heeft zich met mondelinge vragen gericht tot Maarten Poorter, die in Oost verantwoordelijk is voor de buurtmedia. De vragen zijn naar aanleiding van een brief van Maarten Poorter d.d. 6 september aan de commissieleden, getiteld ‘Beëindigen subsidie buurtkranten Dwars door de buurt en IJopener’. Op 10 september zijn de vragen en beantwoording aan de orde in de vergadering van de stadsdeelcommissie, bij het laatste puntje ‘rondvraag’. In de toelichting bij de vragen schrijft Daphne Meijer: ‘Op basis van dit rapportje en zonder overleg met ons de buurtmedia de nek omdraaien gaat mij iets te ver. Als het niet langer uit de Sociale Basis kan, waar best iets voor te zeggen valt, dan moet het geld ergens anders vandaan komen.’

De vragen
De vragen van Daphne Meijer, die van Karel van der Weide (SP) de volle instemming krijgen, luiden als volgt:

  1. Deelt u mijn standpunt dat democratische besluitennemers en besluitvormingsprocessen kritische journalistieke duiding nodig hebben? En dat de stadsdeelorganisatie dus ook de aanwezigheid van media nodig heeft die ons kritisch volgen en de lezers onafhankelijk informeren?
  2. Welke alternatieven heeft u voorzien, nu de subsidie uit de basis voorzieningen wegvalt?
  3. Bent u bereid om tafel te gaan zitten met leden van de Commissie om voor de financiering van Dwars en IJopener (en andere lokale media) een plan te bedenken, teneinde een structurele oplossing te vinden?

De antwoorden
Maarten Poorter legde in zijn beantwoording omstandig uit, zoals hij eerder ook in een gesprek met Dwars deed, dat de buurtkranten zijns inziens terecht niet langer uit de ‘sociale basis’ konden worden betaald. Dit was geen antwoord op één van de drie gestelde vragen.

Een gelijk speelveld voor alle buurtmedia, dat is waar de stadsdeelvoorzitter nogal aan hecht. Zo moeten er wat hem betreft beslist marktconforme advertentietarieven gelden bij gesubsidieerde kranten. Over de verantwoordelijkheid van de overheid om te zorgen dat er überhaupt een speelveld is – vraag 1 dus – vooralsnog geen woord.

Ook de tweede vraag wordt onbeantwoord gelaten. Maar wellicht moeten Daphne Meijer, Karel van der Weide en Dwars al tevreden zijn met de toezegging dat Maarten Poorter wel om de tafel wil gaan zitten, kortom de derde vraag min of meer positief beantwoordt. Dat er uiteindelijk een gemeentelijk buurtkrantenbeleid moet komen, wordt benadrukt door Karel van der Weide.

Ander geluid
Frans van Vliet van de VVD onderschrijft weliswaar het belang van buurtmedia, maar heeft vraagtekens bij de subsidiëring van Dwars en IJopener, ook de eenmalige voor 2020. In een ongevraagd advies tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie d.d. 8 oktober memoreert ook hij het ongelijke speelveld in de lokale advertentiemarkt. Anderzijds zegt hij in de toelichting: ‘Een democratie kan niet zonder vrije media. We moeten onze media daarom koesteren.’

Zijn advies aan het dagelijks bestuur luidt: ‘Koppel aan de subsidieverlening aan IJopener en Dwars een verbod op aantrekken van advertenties voor de periode dat de subsidie wordt verstrekt.’ Anders gezegd: wanneer IJopener en Dwars de advertentiemarkt voor de commerciële buurtkranten verstoren horen ze geen subsidie te krijgen.

Uitersten vinden elkaar. Want Dwars houdt zich, of dat nu bedoeld of onbedoeld is, redelijk aan de richtlijn van Frans van Vliet. De inkomsten uit advertenties zijn niet enorm. Met enkele duizenden euro’s extra subsidie zouden wij graag advertentieloos (en acquisitieloos) door het krantenleven gaan. Eerlijk is eerlijk, de inkomsten van derden met redactionele pagina’s zijn dan nog wel nodig.

Dus Frans van Vliet, vanaf 2021 voor Dwars graag een structurele € 23.000,- uit de gemeentelijke pot ‘communicatie’, waarin een subpot ‘buurtmedia’ is gecreëerd!