Home Dwars nieuws Keuze genoeg, maar waar tussen?

Keuze genoeg, maar waar tussen?

0

Wat vindt u belangrijk om te weten als u op 16 maart uw stem uitbrengt voor de gemeenteraadsverkiezingen? We laten de lijsttrekkers van de grootste partijen zelf aan het woord – Groen Links, D66 en PvdA. De lijsttrekker van de VVD, Claire Martens, kon helaas geen tijdig moment in haar agenda vinden voor een interview.  Maar we willen u van alle partijen de belangrijkste punten laten weten. Aan u de keuze. We zijn nog niet bekend met alle eventuele nieuwe partijen. Die moet u dus missen.

VVD (6 zetels)
 1. Veiligheid (fouilleren, cameratoezicht en verdubbeling van het aantal handhavers),
 2. Vrijheid om te zijn wie je bent,
 3. Economie (de banen van de toekomst moeten we nu zeker stellen),
 4. Wonen (fors meer nieuwbouw, verdubbeling betaalbare koopwoningen en als noodmaatregel een opkoopverbod van woningen in de hele stad; afschaffen erfpachtstelsel),
 5. Duurzaamheid (we willen de doelen uit het Nederlands Klimaatakkoord halen),
 6. Schone stad (sterkere handhaving, hogere afvalcapaciteit en slimme containers),
 7. Bereikbaarheid (extra metrolijnen en fietspaden),
 8. Drukte (‘bruisfonds’ om overlast aan te pakken),
 9. Onderwijs (herstel vrije schoolkeuze)
 10. Groen en recreatie (grootschalige vergroening).
SP (3 zetels)
 1. Betaalbaar wonen in fijne buurten
 2. Armoede bestrijden en dakloosheid oplossen
 3. Een aanvalsplan tegen ‘ziekmakende ongelijkheid’
 4. Een economie voor alle Amsterdammers
 5. Onderwijs als motor van emancipatie
 6. Kunst en cultuur voor iedereen
 7. Energie van en met de mensen
 8. Een solidaire en democratische stad
 9. De openbare ruimte is van ons allemaal
 10. Een diverse stad waarin iedereen meedoet
 11. De bereikbare stad
 12. Een veilige stad
Partij voor de Dieren (3 zetels)
 1. Dieren – een beschaafde gemeente kan niet zonder deugdelijk dierenwelzijnsbeleid
 2. Groen – tegen het volbouwen van alle open plekken in de stad
 3. Klimaat, verkeer en luchtkwaliteit – voor schone lucht en leefbare openbare ruimte
 4. Circulaire economie, duurzaamheid en plastic – de wegwerpeconomie heeft zijn langste tijd gehad
 5. Drukte en festivalisering – festivalheffing
 6. Openbare ruimte en wonen
 7. Zorg, onderwijs en cultuur
 8. Veiligheid en financiën.
DENK (2 zetels)
 1. Amsterdam is de stad van diversiteit en daar zijn we trots op! Onze diversiteit gaan we beter benutten!,
 2. Wij willen eerlijke kansen voor onze jeugd en betere carrièremogelijkheden voor kwetsbare groepen; een einde aan etnisch profileren bij de politie, onderadvisering op scholen en armoede,
 3. Wij willen een betere verdeling van het woningaanbod, stimuleren openbaar vervoer en verbeteren de luchtkwaliteit in de stad.
JA21 (2 zetels)

Het Juiste Antwoord, heeft (nog?) geen apart programma voor Amsterdam; het wil een brede volkspartij op rechts zijn, een partij die staat voor minder regeldruk, lastenverlichting, een streng immigratiebeleid en ondersteuning voor de ondernemers die ons land groot maken. Een partij die hardwerkend Nederland steunt, maar ook hulp biedt aan kwetsbaren en ouderen. Een partij die begrijpt dat Nederlanders vrijheid nastreven, maar ook verbondenheid, en dat beleven via onze gedeelde geschiedenis, cultuur en tradities.

CDA (1 zetel)
 1. Een zorgzame stad
 2. Wonen in de stad
 3. Een schone stad

Kernwaarden zijn

 1. Rentmeesterschap – verantwoord omgaan met kapitaal en niet de rekening doorschuiven naar volgende generaties
 2. Gespreide verantwoordelijkheid – vertrouwen in mensen en organisaties
 3. Gerechtigheid – zorg voor mensen die kwetsbaar of afhankelijk zijn
 4. 4) Solidariteit – betrokken burgers versterken de onderlinge verbondenheid

 

Bij 1 (1 zetel)
 1. ‘Op de punten waarop wij vinden dat die kansen niet eerlijk zijn verdeeld, zetten wij ons in’
 2. ‘Het is een onverdraaglijke schande dat we in een van de rijkste landen ter wereld leven en er nog steeds armoede is’, ‘Wij willen ervoor kunnen zorgen dat alle mensen voldoende inkomen hebben om menswaardig van te kunnen bestaan’.
 Christen Unie (1 zetel)
 1. Terugdringen armoede en schulden,
 2. Groei aantal sociale huurwoningen en zelfwoonplicht voor koopwoningen,
 3. Ruimte voor informele netwerken, maatschappelijke organisaties, sociale gemeenschappen en kerkelijke initiatieven,
 4. Ruimte voor duurzame initiatieven en volle inzet op energietransitie,
 5. Steun voor kwetsbare Amsterdammers zoals daklozen en ongedocumenteerden,
 6. Geen uitbuiting, afschaffen moderne slavernij,
 7. Iedereen veilig in Amsterdam, strenge aanpak criminaliteit en ondermijning, waar nodig cameratoezicht,
 8. Gelijke kansen voor kinderen en jongeren in alle wijken,
 9. Geen discriminatie en uitsluiting op basis van religie, algoritmes of beleid
 10. Menselijke maat bij de gemeente.
Partij van de Ouderen (1 zetel)
 1. Algemeen – er moet een coördinerend wethouder ouderenbeleid worden aangesteld -,
 2. Veiligheid – meer blauw op straat -,
 3. Werk en inkomen – betere positie 45+ ers op de arbeidsmarkt -,
 4. Wonen – langer zelfstandig in betaalbare huisvesting -,
 5. Welzijn – tegengaan isolement en eenzaamheid -,
 6. Zorg – menselijke en betaalbare zorg -,
 7. Onderwijs, .8. Jongeren, 9. Sport, 10. Vervoer, 11. Recreatie, 12. Dieren, 13. Ontwikkelingssamenwerking, 14. Financiën, 15. Gemeentelijke overheid.
 Forum voor Democratie (1 zetel)

Heeft geen apart programma voor Amsterdam; in het partijprogramma staat onder meer dat ze voor afschaffing van de buitenproportionele coronamaatregelen zijn.

NIDA (1 zetel)

Doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Volt (geen zetel)

 1. Kiezen voor een duurzaam Amsterdam / Groene galerij / Energie: de mix van morgen / Een schone stad / Veiligheid
 2. Een nieuwe kijk op economie / Thuis in de stad / Betaalbaar bouwen betaalbaar houden / Innovatiehoofdstad / Toerisme
 3. Gelijke kansen voor iedereen / Zorg voor vertrouwen / Verklein de verschillen / Jeugdzorg als springplank
 4. De moderne hoofdstad / De toekomst van Amsterdam / Samenleven in het digitale tijdperk / Bereikbaar en in beweging
 5. De ziel van de stad / Geïnformeerd en betrokken
 6. Toekomst: Made in Europe