Home Magazine 1018 Kort Nieuws uit Centrum Oost

Kort Nieuws uit Centrum Oost

0
Foto Björn Martens
‘Maak van fietspad geen racebaan’ – Geen stoplichten bij Oosterkerk – Gouden gieter naar Valckenierstraat – 62 bomen gekapt – Geen voorrang voor de buurt – Subsidie voor campagne referendum Hoofdgroenstructuur – Verbouwing Oosterkerk
‘Maak van fietspad geen racebaan’

Het geplande fietspad langs de Dijksgracht-Oost mag geen onderdeel worden van een doorgaande fietsroute naar het centrum. Met die uitspraak kwam de stadsdeelcommissie Centrum (SDC) in september terug op haar eerder ingenomen standpunt. De commissieleden bleken met name gevoelig voor de argumenten van de bewoners van woonboten langs de Dijksgracht-West. Die vrezen dat hun straat, die nu nog functioneert als een soort woonerf, onveiliger zal worden als het een racebaan voor fietsers en fatbikes wordt. Zij pleitten er in de SDC voor om van de hele weg langs de Dijksgracht een groen, recreatief pad voor wandelaars en fietsers te maken. Wie vanuit Oostenburg en de Czaar Peter-buurt snel naar het station wil fietsen, moet maar kiezen voor de route over de Prins Hendrikkade of de Piet Heinkade. Met dit standpunt wisten zij de voltallige commissie te overtuigen.

Geen stoplichten bij Oosterkerk

Stoplichten zullen het kruispunt voor de Oosterkerk niet veiliger, maar juist minder veilig maken. Dat stelt de ambtelijke werkgroep Blackspots. Omwonenden vinden de plek, waar vooral fietsers de Eilandenboulevard oversteken, onveilig omdat er met de regelmaat van de klok bijna ongelukken gebeuren. Zij vragen dan ook al heel lang om terugplaatsing van de in 2019 weggehaalde stoplichten. Niet doen, zegt de werkgroep Blackspots. Verkeerslichten creëren weliswaar een gevoel van veiligheid, maar zorgen er ook voor dat fietsers en voetgangers minder waakzaam worden met als gevolg niet minder, maar juist méér ongelukken. In plaats daarvan adviseert de werkgroep maatregelen die de snelheid van auto’s moeten temperen en die het zicht op het kruispunt moeten verbeteren. Omdat de kwestie al lang speelt, vroegen verschillende leden van de stadsdeelcommissie Centrum zich begin oktober af wanneer er nu eindelijk iets aan het kruispunt zal worden gedaan. Volgens bestuurslid Micha Mos is er al veel voorwerk verricht, maar is het wachten nog op een standpunt van de ‘nood- en hulpdiensten’ over de voorstellen van de werkgroep Blackspots.

Gouden gieter naar Valckenierstraat

Een geveltuin in de Valckenierstraat heeft dit jaar de prijs gewonnen voor de mooiste geveltuin van de Plantage-Weesperbuurt. In ontmoetingscentrum SOOP in de Nieuwe Kerkstraat kregen de bewoners van Valckenierstraat 39 en 41 op zondag 1 oktober de gouden gieter uitgereikt voor hun gezamenlijke geveltuin die volgens het door Rita Poppen geschreven jury-rapport kan worden omschreven als ‘romantiek ten top’. ‘Tegen de warme roze gevel staan prachtige klimrozen in verschillende kleuren. Een witte Toscaanse jasmijn geeft deze gevel een extra mediterrane uitstraling. In de onderbegroeiing zien we lavendel, kattenkruid en blauwe salie’, aldus de beeldende beschrijving in het rapport. Het was voor de tweede keer dat de gouden gieter in de Plantage-Weesperbuurt werd uitgereikt. Vorig jaar ging de prijs naar een geveltuin op de hoek van de Plantage Muidergracht en de Plantage Badlaan. Ook elf andere tuintjes vielen in de prijzen die dit jaar werden uitgereikt door buurtbewoonster en voormalig radio- en tv-presentatrice Judith Bosch.

62 bomen gekapt

Op het talud van de Eilandenboulevard worden dit najaar (of zijn bij het verschijnen van dit nummer al) 62 bomen gekapt. Daarmee is een eind gekomen aan een lange discussie tussen gemeente en bewoners. Al in 2010 werd in het masterplan Eilandenboulevard het voornemen geopperd om 85 bomen te kappen, een voornemen waartegen de bewoners van meet af aan bezwaar maakten. Een belangrijk doel van de kap was om toeristen en andere bezoekers meer zicht op het water te verschaffen. Hoewel dat argument inmiddels niet meer wordt gebruikt, hield de gemeente vast aan haar voornemen. De bewoners van et name de woonboten bleven zich verzetten en slaagden erin het aantal te kappen bomen via de voorzieningenrechter terug te brengen naar 62. In de stadsdeelcommissie zei bestuurslid Micha Mos begin oktober dat het werk aan het talud pas volgend jaar zal worden afgerond. Ook dan zal nog wat kap nodig zijn, maar alle gekapte bomen zullen ruim met nieuw groen worden gecompenseerd, beloofde Mos.

Geen voorrang voor de buurt

Jongeren van de Oostelijke Eilanden en omgeving krijgen van woningcorporatie Stadgenoot geen voorrang bij de toewijzing van woningen voor jongeren op Oostenburg- Noord. Dat deelde stadsdeelbestuurder Lotte Terwel de stadsdeelcommissie in september mee. De kwestie was actueel omdat op dat moment de inschrijving was geopend voor 173 studio’s voor jongeren op kavel 6. De studio’s, die bestemd zijn voor Amsterdammers tussen de 18 en 28 jaar en verhuurd worden op basis van een vijfjaren-contact, komen in november beschikbaar. Stichting Over de Brug had er bij Stadgenoot voor gepleit om jonge woningzoekenden uit de buurt voorrang te geven, maar gezien de grote behoefte aan jongerenhuisvesting in de hele stad wil Stadgenoot geen uitzondering maken voor aspirant-huurders uit een bepaalde wijk. Naast studio’s voor jongeren telt kavel 6 ook dertig seniorenwoningen. Ze zijn bereikbaar per lift en hebben op de galerij een oplaadpunt voor een scootmobiel. De woningen zijn bestemd voor 55-plussers, maar 65-plussers gaan voor.

Subsidie voor campagne referendum Hoofdgroenstructuur

Op donderdag 6 juni 2024 wordt in Amsterdam een raadgevend referendum gehouden over het door het college van B en W vastgestelde beleidskader voor de Hoofdgroen-structuur. Het college meent dat het groen in de stad daarmee goed wordt beschermd en dat de hoeveelheid beschermd groen wordt uitgebreid. ‘Groene’ bewoners menen juist dat die bescherming vliesdun is en dat ‘flexibeler omgaan met regels’ tot beleid wordt gemaakt. Zo constateren zij dat amendementen om in groene gebieden de bouw van onder meer woningen, grootschalige horeca en windturbines aan banden te leggen, in de gemeenteraad werden verworpen. Ook stellen zij dat ingrepen in de verbinding tussen groengebieden niet worden getoetst op hun ecologische gevolgen, dat de uitbreiding van de hoeveelheid groen vooral blijkt te berusten op het meetellen van water, kunstgras, gravel van sportvelden en bermen langs wegen als ‘groen’, en dat bij de planning van nieuwe woonwijken vrijwel geen ruimte voor groen wordt gereserveerd. Wie actief campagne wil voeren voor dit raadgevend referendum kan hiervoor tot en met 30 november subsidie aanvragen.
Voor meer info www.rhgs.nl

Verbouwing Oosterkerk

Stadsherstel, de eigenaar van de Oosterkerk, gaat de aangekondigde verbouwing van de kerk gebruiken om het gebouw te verduurzamen. Hoelang de verbouwing zal duren is niet bekend. De eerdere plannen, vastgelegd in een intentieovereenkomst, dat het Nederlands balletorkest en de Protestantse Kerk Amsterdam (Huis van Verbinding) samen de kerk zouden gaan gebruiken, zijn in het voorjaar gestrand. De verdere toekomst is nog onzeker. Stadsherstel zoekt een huurder voor de hele kerk, waarbij financiële draagkracht en stabiliteit de belangrijkste factoren zijn. Ook wordt expliciet gezocht naar een invulling die past bij het monumentale karakter van de kerk en bij het uitgangspunt dat de kerk moet blijven als plek voor cultuur en sociale samenhang, met ruimte voor activiteiten en samenkomst van alle actieve bewoners uit de buurt.