Al enige tijd bereidt stadsdeel Oost ingrijpende werkzaamheden voor aan de belangrijke verkeersader Middenweg / Linnaeusstraat. De plannen en het werk zijn ondergebracht in twee projecten: het ene geldt het onderhoud aan de Middenweg van ring A10 tot de Hogeweg, het tweede projectgebied loopt van de Hogeweg tot de Wijttenbachstraat. Op deze pagina worden in grote lijnen de voorlopige plannen geschetst bij de twee projecten. Daarnaast is er een derde artikel dat vraagtekens plaatst bij de participatie.

Arie van Tol

Meer ruimte voor voetgangers en fietsers

Een plan voor groot onderhoud tussen het kruispunt Linnaeusstraat / Wijttenbachstraat en het kruispunt Middenweg / Hogeweg is in het stadium van een voorlopig ontwerp. Het stadsdeel wil meer ruimte maken voor voetgangers en fietsers en minder voor auto’s. Het definitieve ontwerp kan hopelijk nog deze zomer gepresenteerd worden.

De streefdatum voor start van de voorbereidende werkzaamheden is januari 2025. In de zomer van 2025 starten dan de onderhoudswerkzaamheden. Einde van het jaar 2027 moet het onderhoud van de straat klaar zijn.

Plannen

  • Veel van de kabels en leidingen voor gas, water, stroom en internet zijn verouderd en moeten worden vernieuwd. Men verwijdert ook kabels en leidingen die niet meer gebruikt worden.
  • Om de kruispunten Linnaeusstraat / Wijttenbachstraat en Middenweg / Hogeweg overzichtelijker en veiliger te maken krijgen ze beide een betere indeling.
  • Er komen bredere stoepen en daarmee meer ruimte voor voetgangers
  • Voor fietsers komt er in beide richtingen van de straten een bredere fietsstrook; op de kruispunten krijgen fietsers meer ruimte voor de verkeerslichten; er komen meer en betere fietsparkeerplaatsen langs de hele route.
  • Er is een groen uitgangspunt: huidige bomen zoveel mogelijk behouden; enkele bestaande bomen verwijderen of verhuizen naar elders in de stad is onvermijdelijk; ze worden zeker vervangen door 50 nieuwe bomen op de bredere stoepen.
  • De trambaan is op veel plekken versleten en wordt daarom vernieuwd; de haltes Wijttenbachstraat, Oostpoort en Hogeweg worden toegankelijker.
  • Er komt minder ruimte voor auto’s; ze zullen in de nieuwe situatie over de trambaan rijden; parkeren zal onmogelijk worden op een groot deel van de Linnaeusstraat en de Middenweg; voor laden en lossen blijft voldoende plek.

Als de definitieve ontwerpen er zijn zal Dwars daar nader over berichten.

Nieuw asfalt, jonge bomen

Het onderhoud aan de Middenweg tussen de ring A10 en het kruispunt Middenweg / Hogeweg betreft met name de rijweg en de bomen. Ingrijpende veranderingen voor weggebruikers zullen er niet zijn. Als de informatie op de website van het stadsdeel klopt zijn er in januari bomen gekapt en is er op 4 april een informatiemarkt geweest. In deze zomer zijn de voorbereidende werkzaamheden gepland, in het najaar de start van de uitvoering. In meerdere fases wordt vervolgens in 2025 en 2026 het onderhoud gedaan, de afronding wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2027.

Haltes
Het asfalt vervangen van de rijweg is erg nodig; deklagen zijn versleten en op veel plekken zijn verzakkingen en scheuren. Bij de kruispunten van de Wethouder Frankeweg, de Kruislaan en de Veeteeltstraat zal de verkeersveiligheid worden verbeterd: er komt met name meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De bus- en tramhaltes zullen toegankelijker worden.

Verder zegt het stadsdeel over de bomen op de Middenweg dat die niet gezond zijn. Ze hebben geen goede groeimogelijkheden. Een aantal bomen is al gekapt. Ze worden vervangen door nieuwe bomen. De 17 nieuwe bomen krijgen een goede groeiplaats waardoor ze kunnen uitgroeien tot grote, sterke en gezonde bomen.

Ook wat dit project betreft, zal een volgende Dwars er wellicht nadere aandacht aan besteden.

Welke buurtbewoners zijn betrokkenen?

Ingrijpende wijzigingen in de openbare ruimte zijn onontkoombaar, ook in stadsdeel Oost. Wie worden bij de plannen en de uitvoering geïnformeerd en naar hun mogelijke inbreng gevraagd, en in welke fase?

Op de Linnaeusstraat rijden auto’s in de toekomst overal over de trambaan

Die vraag is zeker aan de orde bij de voorgenomen aanpak van de Middenweg en de Linnaeusstraat. Wie in de wijde omgeving van die twee straten heeft geen belang bij een zo goed mogelijke afwikkeling in deze belangrijke verkeersader? Walter Jansen is bewoner op het eerste deel van de Transvaalkade vanaf de Linnaeusstraat. Hij schrijft Dwars: ‘Door toeval hoorde ik kortgeleden van een buurman, die een bedrijf in Oostpoort heeft, dat er aangrijpend onderhoud gepland staat voor mijn buurt waarvoor in januari inloop bijeenkomsten zijn georganiseerd. Bewoners van de Transvaalkade, Transvaalstraat en Pretoriusstraat zijn direct betrokken, maar hebben deze informatie niet gekregen en wisten dus ook niets van de inloop bijeenkomsten.’

Selectief informeren
Het vermoeden bestaat dat veel meer straten en buurten die nauw verbonden zijn met de Middenweg en/of de Linnaeusstraat niet geïnformeerd zijn en niet uitgenodigd voor respectievelijk drie klankbordgroepen (in januari 2023 voor deelgebieden Betondorp, Christiaan Huygensplein en Frankendael) en een informatiemarkt (april 2024) rond de Middenweg en drie inloopbijeenkomsten (januari 2024) rond Linnaeusstraat / noordelijke deel Middenweg.

Teleurstellend is het ook dat de website van het stadsdeel niet bepaald scheutig is met informatie over deze projecten. De projectgroep rond de Middenweg belooft naar aanleiding van inbreng van buurtbewoners bij de klankbordgroepen meerdere vervolgacties; die zijn 16 maanden nadien niet terug te vinden op de website. Ook bij het andere project is niets te vinden over eventuele inbreng van buurtbewoners of antwoorden daarop.

Heeft het stadsdeel hieromtrent beleid, zo niet, welke criteria worden dan gehanteerd bij het selecteren van buurtbewoners om ze te informeren en/of uit te nodigen?