De werkzaamheden aan de 670 meter lange dijk van de Ringvaart bij de Linnaeuskade zijn vertraagd. De dijk moet worden verhoogd omdat de dijk langzaam is gezakt. Na het ophogen moet de dijk voor de komende jaren weer aan de veiligheidseisen voldoen. Door onduidelijkheid van de opdracht kon niet worden gestart met de uitvoering. Dit kwartaal wordt een nieuwe planning gemaakt. Pas daarna is bekend wanneer de uitvoering start.

Voor het verbeteren van de dijk is een ontwerpplan gemaakt. Het bestuur van het waterschap heeft dit plan al in 2017 vastgesteld. Dit plan lag daarvoor zes weken ter inzage. In deze periode hebben bewoners de mogelijkheid gehad om hun mening te geven. Het waterschap heeft twee zienswijzen op het ontwerpplan ontvangen. Het plan aangepast: er wordt één boom minder gekapt.

Het dijkverbeteringsplan is een projectplan in de zin van artikel 5.4 Waterwet. Hierop is de Crisis- en herstelwet van toepassing. In het dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden Waternet wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dijk blijft voldoen aan de gestelde eisen. Voor de uitvoering moet nu een nieuwe planning worden gemaakten dan blijkt wanneer de dijk veilig is.

De fietsluis sluit het tijdelijke wandelpad (rechts) af voor fietsers.Het rode fietspad leidt naar de straat waar de auto gast is.

Het trottoir en de rijbaan van de Linnaeuskade zijn vernieuwd nadat ondergronds de kabels en leidingen zijn vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden zijn fietsers via een tijdelijk rijwielpad geleid. Dagelijks gaan er zo’n 9000 fietsers over de Linnaeuskade en dit aantal groeit nog steeds. De rijbaan in de straat is nu veranderd in een straat waar fietsers voorrang hebben. Het tijdelijk fietspad is nu, ook weer tijdelijk, veranderd in een wandelpad waar fietsen niet welkom zijn. Met fietssluizen is dat geregeld. De kaderand is opgeschoond zodat het er weer netjes uitziet.

De Watergraafsmeerpolder is één van de diepst gelegen polder van Amsterdam met een maaiveldhoogte op de diepst gelegen plek van circa 5 meter onder N.A.P. De Linnaeuskade vervult als regionale waterkering een belangrijke functie binnen het waterbeheer als scheiding tussen het hoger gelegen water en de laaggelegen polder. De waterhuishouding in zowel de boezem (het water) als het achterland (de polder) is van groot belang in een stedelijk gebied als de Watergraafsmeer. Via poldersloten, gemalen en de boezem wordt overtollig regenwater afgevoerd uit de Watergraafsmeer. Ook voor wat betreft bewoning is het grondwaterpeil van belang in verband met wateroverlast en funderingen.

Het definitieve dijkverbeteringsplan is door het bestuur van het Waterschap op 6 juni 2017 vastgesteld. Je kunt het definitieve dijkverbeteringsplan downloaden via www.overheid.nl.