Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Bestrijding van de baldadigheid. Zaterdag boomplanting in Zuiderzeepark

Oud Nieuws | Bestrijding van de baldadigheid. Zaterdag boomplanting in Zuiderzeepark

0

Oud Nieuws | 26 april 1939 – Het Comité ter voorkoming van baldadigheid in de Indische buurt organiseert op Zaterdag 29 April a.s. des morgens om half tien een feestelijke boomplanting in het Zuiderzeepark. De leerlingen van de in die buurt gevestigde bijzondere en openbare scholen zullen onder leiding van den Dienst der Beplantingen en met medewerking van het personeel der scholen in het nieuwe gedeelte van dit jonge park, namens hun school een boom planten, ten einde uiting te geven aan hun verlangen, het stedelijk natuurschoon meer te doen eerbiedigen en waardeeren.

De heeren G. P. Vrijburg, gemeentelijk inspecteur bij het lager onderwijs en Henk van Laar,
directeur van het Natuur Historisch Museum: „De Pinksterblom” zullen de jeugd in passende bewoordingen toespreken, terwijl ook de wethouder van het onderwijs en vele andere autoriteiten de plechtigheid met hunne aanwezigheid zullen opluisteren.

Op de scholen worden in deze week bovendien lessen gewijd aan het boomwezen der
grootstad en wel in het bijzonder aan aard en omvang der beschadigingen daaraan aangebracht. Het comité hoopt op deze wijze de jeugd meer te doordringen van eerbied en liefde voor de natuur, opdat baldadigheid en vernielzucht steeds meer worden voorkomen.

Een geluidsinstallatie zal ter plaatse aangebracht worden, zoodat een en ander voor alle
kinderen goed te volgen zal zijn. Uiteraard zijn hieraan diverse kosten verbonden. Het gemeentelijk Giro-nummer ten name van den penningmeester is K 5547.

Bron  De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad
Foto  Stadsarchief Amsterdam