Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Bloedig familiedrama

Oud Nieuws | Bloedig familiedrama

0

Oud Nieuws | 6 mei 1903, Zondagavond is er buiten de Muiderpoort een bloedig familiedrama afgespeeld. In de Wagenaarstraat werd het benedengedeelte van perceel 53 bewoond door A.J.W. Biezeman, die daarin een welbeklanten grutterswinkel hield en als welgesteld bekend stond. Deze man, 58 jaar oud, was voor de tweede maal gehuwd met Cornelia Wallenberg, 64 jaar oud.

Uit zijn eerste huwelijk had hij een dochter, die echter, omdat vader dikwijls zeer slecht gehumeurd was en daardoor vaak huiselijke twisten voorkwamen, reeds sedert eenigen tijd de deur uit was en dienstbode was geworden bij een familie in de Watergraafsmeer. Biezeman deed, als hij zijn kwade buien had, vaak dwaze dingen; zoo was hij o.a. verleden jaar in October na een twist met zijn vrouw plotseling verdwenen en eerst een maand later teruggekomen, hij had toen eenige dagen te New-York getoefd om daar zijn kwade buiten kwijt te raken.

Zondagmorgen had het echtpaar, als naar gewoonte des Zondagsmorgens, de Funenkerk bezocht; ’s middags om twee uur ging Biezeman alleen uit; hij dronk onderweg een borreltje en bezocht een nicht in de Marnixstraat bij wie hij twee borreltjes dronk. Toen ging hij naar huis en dronk nog een borreltje. Onderwijl was het vier uur geworden en nu kreeg Biezeman eenige onaangename woorden met zijn vrouw omdat het eten nog niet klaar was. (Zij waren ’s Zondags gewoon tegen vier uur te eten).

Biezeman, door de woordenwisseling geprikkeld, gebood toen zijn vrouw, dat ze haar mond zou houden en voor het eten zorgen, ‘want anders zou jij haar den nek afsnijden.’

De vrouw, door deze bedreiging beangst geworden, vluchtte in den tuin achter het huis en was, hoewel haar man haar uit de keukendeur herhaaldelijk toeriep in huis te komen, daartoe niet te bewegen. Van weerszijden klonken verwijten, de buren kozen over de schutting partij voor de vrouw en raadden haar aan over te klimmen en bij hen een toevlucht te zoeken.

Een buurman echter, de heer v.d. P., sprak met juffrouw Biezeman en ried haar aan weer naar binnen te gaan, waarop zij antwoordde, dat zij niet durfde. Onmiddellijk daarop kwam ook Biezeman buiten, met wien v.d. P. eenige woorden sprak om hem te kalmeeren.

Biezeman ging toen weer naar binnen, de trap op naar de eerste etage, die door hem en zijn vrouw bewoond werd, wijl het huis hoofdzakelijk voor winkel diende, en nam een gewoonlijk voor zijn bed liggende geladen revolver. Hiermede gewapend ging hij weer naar beneden, en voor de achterdeur van het benedenhuis staande, riep hij zijn vrouw toe, die uit vrees voor haar man nog achter in het tuintje stond: ‘drie kogels voor jou en drie voor mij’. Hierop loste hij eerst een schot in de lucht, maar onmiddellijk daarop knalden weer schoten. De tweede kogel trof juffrouw Biezeman in den rechterslaap, een derde in de dij. Zij stortte voor dood neder.

Van dit verschrikkelijke drama waren de buurman v.d. P. en zijne echtgenoote getuigen. Ook vele andere bewoners van de Wagenaarstraat en Commelinstraat, gelokt door het gerucht van den twist of opgeschrikt door het eerste revolverschot, zagen uit de ramen aan de achterzijde van hun woningen dezen in koelen bloede gepleegde moord. Sommigen verklaarden, dat zij zoo geschrokken waren, dat hun tong als verlamd was en zij niet om hulp konden roepen.

Toen de heer v.d. P. het eerste schot hoorde lossen, had hij onmiddellijk zijn zoon uitgezonden om politie te halen. De ontboden politieagenten liepen door het huis van meergenoemden buurman en bereikten zoo den tuin, waar zij de verslagene vonden.

Biezeman had zich na de misdaad naar binnen begeven, was eerst nog naar boven geloopen, maar ging onmiddelijk daarna weer de trap af en ging in de straat aan de deur staan, waar hij door eenige buren gegrepen en later door de politie gearresteerd werd.

Het lijk der verslagene werd ’s avonds om half tien naar het politiebureau vervoerd, waar Biezeman zich bevond; deze werd met het lijk geconfronteerd. Vóór dien tijd schijnt hij echter niet geweten te hebben, dat zijn vrouw dood was.

Geheel den Zondagavond was de Muiderpoortbuurt vol over het geval en vooral in de Wagenaarstraat bespraken groepen menschen in de omgeving van het his waar het drama was afgespeeld, het gebeurde.

De heer A.J.W. Bieseman wordt uiteindelijk tot 8 jaar cel veroordeeld.

Met dank aan Rogier Schravendeel | Foto Stadsarchief