Home Oud Nieuws Oud Nieuws | De voltooiing van Betondorp

Oud Nieuws | De voltooiing van Betondorp

Een stadskwartier voor 8 á 9000 inwoners.

0

Oud Nieuws | 1 Juli 1925 – Bij raadsbesluit werden B. en W. gemachtigd tot het doen bouwen van 900 betonwoningen, volgens verschillende systemen, waarvoor een bedrag ineens van f 450.000 ter beschikking werd gesteld, en om ten- behoeve van dien houw een rijïksvoorschot aan te vragen van ten hoogste ƒ 3.642.100.

De Regeering had voor dezen bouw een rijksvoorschot toegezegd. Er werd evenwel bezwaar smaakt tegen den post groot ƒ121.500, uitgetrokken voor tuinaanleg; het toegezegde bedrag werd dientengevolge daarmede verminderd en op ƒ 3,520:600 gesteld, door de Regeering gesplitst in twee bedragen, nl. ƒ 533.700 ten behoeve van het verkrijgen van bouwterrein en ƒ 2.986.900 ten behoeve van den bouw der woningen. Zeer spoedig na deze toezegging van de Regeering is met den bouw een aanvang gemaakt, met het gevolg, dat thans reeds een groot deel van deze woningen voltooid is.

Voor tuinaanleg is dus geen crediet beschikbaar. B. en W. meenen, dat het woord „tuinaanleg tot misverstand heeft aanleiding geleid. In den post van ƒ 121.500 was uitsluitend begroot het opbrengen van aarde en het van liguster-hagen. B. en W. meenen grond te hebben voor de verwachting, de Regeering alsnog na nadere uiteenzet haar standpunt ten deze zal herzien, De van deze werkzaamheden was bovenop de toen zeer hooge kosten daarvan het is gebleken, dat thans ten gevolge van lagere kosten en bij een gewijzigden met een zeer veel kleiner bedrag, nl. 45.000, kan worden volstaan. B. en W. stellen, in verband hiermede, voor, te machtigen een aanvrage tot de Regeering te richten om het voorschot alsnog met 45.000 te verhoogen.

Indien alles tot uitvoering zal zijn gekomen, zullen en in het Betondorp staan 673 woningen, 29 winkels met woningen en twee gebouwtjes voor den Woningdienst. Met dezen houw is het complex echter nog niet tot een afgerond geheel geworden. Bij uitvoering van het bovenstaande blijft het, in het midden van het Betondorp ontworpen, groote plein, de Brink, nog grootendeels onbebouwd. Slechts één zijde (de Zuidkant) daarvan is met woningen bezet.

Het overige deel van het plein is voorloopig opengelaten om daar, naast een aantal, meerendeels grootere woningen en eenige grootere winkels, verschillende gebouwen te kunnen stichten, welke voor een centrum in een belangrijk complex noodig ‘zijn. De waarde van dit plein wordt nog aanmerkelijk verhoogd, doordat het niet alleen het middelpunt is van het Betondorp, maar doordat het ook het centrum vormt voor de zich daaraan aansluitende complexen van de woningbouwvereeniging Eigen Haard en de Algemeene Woningbouwvereeniging, bestaande uit respectievelijk 526 en 532 woningen. Hier wordt dientengevolge gevormd een stadskwartier van ongeveer 2000 woningen met 8 á 9000 inwoners.

B. en W. zijn van meening, dat het noodig is, dat dit complex betonwoningen van gemeentewege geheel wordt voltooid en voorzien van de daarbij behoorende gebouwen, en dat deze gebouwen zullen zijn samengesteld van hetzelfde materiaal, waaruit ook de woningen zijn vervaardigd. Zooals uit overgelegde plannen blijkt, achten zij het gewenscht, dat aan dit plein gebouwd zullen worden een openbare leeszaal, een vereenigingsgebouw, 7 winkels met woning, 20 woningen, waarvan 7 grootere bovenwoningen, en 10 middenstandswoningen.

Bovendien zal er nog gelegenheid zijn tot het bouwen van een drietal bergplaatsen voor gemeentediensten, een fietsenbergplaats en werkplaats, een karrenbergplaats en 10 bergplaatsen voor vrachtauto’s.

Mét betrachting van de noodige soberheid is bij het ontwerpen voor gezorgd, dat deze gebouwen eaesthetisch verzorgd zijn en een geheel dat een waardig middelpunt vormt van belangrijke complex. De oprichtingskosten van al deze gebouwen begroot op ƒ 387.830. Blijkens de overgelegde exploitatiebegrooting verwachten B. en W. een sluitende exploitatierekening van den bouw.

De commissie van bijstand in het beheer der van Volkshuisvesting heeft, om zich een denkbeeld te kunnen vormen van de ontworpen bebouwing, een bezoek aan het Betondorp gebracht en het terrein, dat nu bebouwd worden, in oogenschouw genomen. De commissie is tot de overtuiging gekomen, dat alleszins gewenscht is, de pleinbebouwing in beton uit te voeren, overeenkomstig de opgemaakte plannen.

B. en W. stellen den Raad voor, in dien geest te besluiten.

Bron Courant het Nieuws van de Dag
Foto Stadsarchief Amsterdam