Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Openluchtconcerten. Vereniging in nood

Oud Nieuws | Openluchtconcerten. Vereniging in nood

0

Oud Nieuws | 13 september 1940 – De vereeniging “Openluchtconcerten Oosterpark”, die al langer dan 25 jaren de concerten in het Oosterpark verzorgt, heeft het seizoen 1940 Zondag 1 dezer met een geslaagde muziekuitvoering besloten. Niettegenstaande de uiterst moeilijke omstandigheden, waaronder de vereeniging verkeert, is het bestuur er in geslaagd in den afgeloopen zomer totaal 19 concerten te geven, waarvan 12 in het Oosterpark op Zondagochtend en 7 in het Vondelpark op Vrijdagavond.

Alle concerten, die muzikaal alleszins verantwoord waren, genoten wederom veel belangstelling. Het bestuur is allen dankbaar, die direct of indirect aan het welslagen van deze concerten hebben willen medewerken. Alle deelnemende muziek- en zangvereenigingen, alsook de solisten, kunnen met groote voldoening op een uitstekend geslaagd seizoen terugzien.

Zooals reeds gezegd, verkeert de vereeniging in zeer moeilijke omstandigheden. Het fourneeren van de voor de concerten benoodigde geldmiddelen baart groote zorg. Het is wel duidleijk, dat deze concerten geld kosten, ook al geschiedt de medewerking, zoo niet geheel belangeloos, slechts tegen een kleine vergoeding. De subsidie der gemeente aan de vereeniging is eenige jaren geleden ingetrokken. Het bestuur zou zoo gaarne doorgaan met het opvoedend werk der vereeniging, dat bij de vele duizenden bezoekers ieder jaar opnieuw zulk een spontaan onthaal vindt. Maar wil men daarbij het gehalte op hoog peil houden, dan is financieele hulp dringend noodig.

Bron Algemeen Handelsblad
Beeld Stadsarchief Amsterdam