Home Oud Nieuws Oud Nieuws | „Woningbouw in deel A’dams havengebied onverantwoord”

Oud Nieuws | „Woningbouw in deel A’dams havengebied onverantwoord”

0

Oud Nieuws | 23 oktober 1991 – De adviescommissie voor de milieuhygiëne vindt dat de Amsterdamse gemeenteraad het voorstel van het college van b en w om in totaal 2.500 woningen te bouwen op het KNSM-eiland en het Java-eiland in het oostelijk havengebied, moet afwijzen. Het collegebesluit is in strijd met de normen van het Nationaal Milieu Beleidsplan en daarom „onbegrijpelijk en volstrekt onverantwoord”, oordeelt de commissie. Amsterdam wil in het gehele oostelijk havengebied in totaal 8.500 huizen bouwen.

De commissie, waarin vertegenwoordigers zitting hebben van milieu-organisaties, wijkraden en de Kamer van Koophandel, schrijft dit in een advies aan de raadsleden die zitting hebben in de commissie verkeer, beheer en milieu en over ongeveer zes weken over het onderwerp vergaderen. Milieunormen zijn het resultaat van zorgvuldige politieke besluitvorming, waarbinnen alle maatschappelijke belangen zijn afgewogen, zo meent de adviescommissie. Daaraan wordt door het college weinig waarde gehecht, gezien het gemak waarmee het woningbesluit is genomen.

Aanleiding voor het in scherpe bewoordingen gestelde advies is de Externe Veiligheids Rapportage die Akzo Chemicals bv conform de wettelijke verplichting heeft opgesteld in verband met de bouw van een katalysatorfabriek. Uit dat rapport zou blijken dat de normen waarbinnen woningbouw in de directe omgeving veilig kan plaatsvinden, worden overschreden.

Streefnormen
Het hoofd van de Gemeentelijke Milieudienst J. Cleij is echter van mening dat het negatieve advies van de de commissieleden voortkomt uit „een gebrek aan kennis hoe je milieunormen moet hanteren.” De meest ideale situatie wordt vertaald in streefnormen en kan volgens Cleij in een stad nooit worden gehaald. „Die zijn al aangetast zodra je van een natuurgebied een stad gaat maken.” Grenswaarden mogen niet worden overschreden en dat worden ze in dit geval dan ook niet, zegt Cleij.

In het Akzo-rapport wordt gesteld dat de kans op een ongewenst ongeval waarbij doden kunnen vallen, kleiner is dan eens in de 10 miljoen jaar. Tegen het gevaar van ontsnapping van wolken zwaveldioxide of ammoniak – die bij hoge concentraties ademnood of zelfs de dood kunnen veroorzaken – zijn in de opvatting van de Milieudienst voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen.

De adviescommissie wijst er op dat wettelijke normen er zijn ter bescherming van de burgers. Volgens secretaris W. de Savornin Lohman heeft de Milieudienst onvoldoende duidelijk gemaakt waarom de afwijking in dit geval niet op bezwaren zou stuiten.

Bron Nederlands dagblad: gereformeerd gezinsblad
Foto Freek de Vos | Stadsarchief Amsterdam