Het dagelijks bestuur (db) van stadsdeel Centrum moet zich meer inspannen om de leefbaarheid in Oostenburg-Noord te versterken. De stadsdeelcommissie heeft zich in november unaniem geschaard achter een advies van PvdA en Groen Links waarin men vraagt om concrete maatregelen. Voorafgaand aan de bespreking deelden twee buurtbewoners namens stichting Over de Brug hun zorgen met de commissie.

De commissieleden vragen in hun advies onder meer om meer groen in de buurt. Ook pleiten ze voor meer betaalbare maatschappelijke voorzieningen, en vragen zij het db om initiatieven te steunen die de sociale cohesie in de buurt kunnen bevorderen. Het db zei blij te zijn met het advies, en zet zich graag in voor verbeteringen. De plannen voor Oostenburg-Noord dateren van zo’n twaalf jaar geleden, en de gedachten over de betekenis van groen in verband met het klimaat en de leefbaarheid van de buurt waren toen nog heel anders dan nu. Bestuurder Micha Mos meldde dat er gewerkt wordt aan meer groen in de binnentuinen en aan groenstroken in de openbare ruimte.

Ook de noodzaak de sociale samenhang te versterken werd onderschreven door het bestuur. Lotte Terwel, portefeuillehouder sociaal domein, wees erop dat er inmiddels best veel is gebeurd. Gezamenlijke inspanningen hebben ervoor gezorgd dat de Buurtkamer, waaraan de gemeente meebetaalt, inmiddels open is en dat er allerlei activiteiten worden georganiseerd. Maar dat betekent nog niet dat er sprake is van een wijk met voldoende sociale verbinding. Dat heeft vanzelfsprekend te maken met hoe er is gebouwd en met wie er zijn komen wonen. Terwel deelde de zorgen over onvoldoende maatschappelijke voorzieningen. Zo zou er in ieder geval op zo kort mogelijke termijn een permanente ruimte moeten komen voor de huisarts, die tot op heden nog altijd praktijk houdt in een hotelkamer. Zij wees erop dat de wijk nog in ontwikkeling is en dat er nog nieuwe bewoners zullen komen. Ze zei te hopen dat er gaandeweg sprake zal zijn van meer sociale cohesie.

Dit bericht is eerder gepubliceerd op www.buurtorganisatie1018.nl

Zes wensen van de bewoners

Voorafgaand aan de bespreking in de stadsdeelcommissie kregen twee bewoners van Oostenburg, Rob van Dijk en Zoran Kovačević de kans om tijdens het gebruikelijke inspraakmoment hun zegje te doen. Hieronder de punten die zij naar voren brachten.

Van bouwplaats naar woonwijk

Er wonen nu ruim 2000 mensen op Oostenburg Noord en er zijn veertien nieuwe winkels en/of kantoren geopend, maar tot nu toe wordt de wijk vooral behandeld als een bouwplaats. Wij weten dat ontwikkelaars en aannemers hun best doen om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken, maar wat zij ook doen, het is niet goed genoeg. Dat beeld moet veranderen. Oostenburg is een woongebied en daar hoor je anders mee om te gaan.

Fietsparkeren

In het plan van de gemeente voor de openbare ruimte zijn in heel Oostenburg-Noord in totaal 432 fietsparkeerplaatsen opgenomen. Maar alleen de Van Gendthallen verwachten straks al 317 parkeerplekken voor bezoekers nodig te hebben. Dat vraagt om serieuze maatregelen en daar is nu een fantastische kans voor, want de stadsreiniging in het INIT-gebouw wordt kleiner en gaat er op termijn helemaal weg. Daar kan een grote fietsparkeergarage van worden gemaakt en daarmee zouden een heleboel problemen zijn opgelost.

Groenverdubbeling

Er is ons heel veel beloofd over het groen in de wijk, maar de plannen voor het groen zijn gedateerd. Inmiddels zijn er andere inzichten over hittestress, biodiversiteit etc. De in het plan voorziene hoeveelheid groen is totaal ontoereikend en het inmiddels wel aangebrachte groen staat er deplorabel bij. Daar zijn de bewoners het unaniem over eens. Daarom moet een groepje met kennis en bevoegdheden een opdracht krijgen om het groen op Oostenburg te verdubbelen.

Werkspoorhal

De Werkspoorhal is klaar, maar staat leeg, want projectontwikkelaar Vorm en woningcorporatie Stadgenoot hebben een conflict en wijzen naar elkaar. Indertijd heeft Stadgenoot de bewoners toegezegd dat de buurt de komende vijf jaar tien dagen per jaar over de middenruimte van de hal kan beschikken. Buurtbewoners rekenen daarop en willen tijdelijke activiteiten in de hal organiseren om de levendigheid van de buurt te bevorderen, maar daar komt tot nu toe niets van terecht, omdat Vorm heeft laten weten dat de potentiële koper zelf wil kunnen bepalen wanneer de hal voor de buurt toegankelijk is. Dat staat op gespannen voet met de toezegging van Stadgenoot. Hier ligt dus een belangrijke taak voor de gemeente.

Maatschappelijke voorzieningen

De huisarts op Oostenburg houdt nog steeds praktijk in een hotelkamer, maar de bewoners willen een huisarts met een normale praktijk. De huren die op Oostenburg betaald moeten worden staan dit echter in de weg. Bewoners missen ook winkels waar je alledaagse boodschappen kunt doen en elkaar ontmoet. De winkeliers en andere ondernemers die zich tot nu toe in de plint gevestigd hebben, gaan niet voor bedrijvigheid op straat zorgen.

Manifest Oostenburg: ambitie sociale en inclusieve wijk

Er is door alle partijen, ontwikkelaars, beleggers en bewoners een manifest opgesteld waarin de ondertekenaars de ambitie uitspreken om van Oostenburg een sociale en inclusieve wijk te maken. Dat hebben wij als buurtinitiatief indertijd van harte meeondertekend, maar er komt, om het mild uit te drukken, niet genoeg van terecht. Er komt nu een herziene versie van het manifest, maar het schiet niet op. Ook hier zou de gemeente een initiërende rol kunnen hebben.