Home Groen Wat meer zekerheid voor volkstuinders, maar wel uit eigen zak

Wat meer zekerheid voor volkstuinders, maar wel uit eigen zak

2

Kortgeleden viel het doek voor volkstuinpark Nieuw Vredelust in De Nieuwe Kern, het gebied bij de ArenA. Van het nabijgelegen tuinpark Ons Lustoord wordt ook een deel geofferd voor woningbouw. De gemeente wil de andere volkstuinparken in elk geval de komende tien jaar behouden. Het vorige college bereidde de weg voor grootschalige nieuwbouwprojecten voor, die worden nu uitgevoerd. En er ligt een plan, de zogenaamde Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. Tot eind juni kunnen zienswijzen worden ingediend.

Anne-Mariken Raukema

Elf volkstuinparken grenzen aan gebieden waar veel nieuwe ontwikkelingen zijn, zoals woningbouw. Dat geldt voor Amstelglorie, daar verrees de nieuwe wijk Amstelstad. Daar ligt de eerste prioriteit van de veranderingen. Nieuwe Levenskracht en Klein Dantzig, de twee andere, grotere complexen in Oost komen in tweede instantie aan de beurt. Datzelfde geldt voor Nieuwe Diep, Hof van Eden en Amstelhof.

Groen college
Dit college hecht waarde aan het beschikbare groen in de stad. Daarom krijgen volkstuincomplexen een huurovereenkomst voor in ieder geval tien jaar, en onder voorwaarden verlenging voor nog eens tien jaar. Dit vergroot de bestaanszekerheid, immers de huidige contracten hebben een opzegtermijn van een tot zes maanden. Het is de bedoeling dat de tuinparken meer open worden, zodat meer Amsterdammers ervan kunnen genieten. Er komen geen nieuwe volkstuincomplexen bij.

Amsterdam kent zo’n veertig volkstuinparken, die in totaal ruim 300 hectare tellen. Ze zijn een belangrijk onderdeel van de stedelijke groenstructuur en leveren een grote bijdrage aan de biodiversiteit in de stad. De gemeente wil deze plekken, ‘groene parels’, voor meer mensen bereikbaar maken, door er bijvoorbeeld fiets- of wandelroutes doorheen te leggen. Of stukken groen aan te wijzen om er te kunnen picknicken, sporten en spelen of ruimte voor educatieve projecten. Tuinen die nu vrij komen worden kleiner en ‘collectief’ is het toverwoord.

Bestaande tuinen worden opgedeeld in twee of meer kleine percelen, waardoor er meer tuinders per complex komen. Dit moet via natuurlijk verloop gaan; na tien tot vijftien jaar moet het doel behaald zijn. Over beheer en onderhoud gaat de gemeente met de volkstuinverenigingen in gesprek. Tot nu toe wordt het publiekelijk toegankelijk groen in de parken door de tuinders zelf gedaan, vaak al decennialang. Als de gemeente dat betaald wil laten uitvoeren, zal dat extra kosten met zich meebrengen. En dit, terwijl de gemeente al kampt met achterstallig onderhoud van de stadsparken.

Einde regie
Het streven is om per volkstuinpark circa 20 procent openbaar gebied te maken, dat het hele jaar door open is. Amstelglorie kent dit al. In vergelijking met andere volkstuinparken is daar veel publiekelijk toegankelijk groen, ongeveer een vijfde deel. De toegangspoort aan de Jan Vroegopsingel is overdag het hele jaar open voor wandelaars, en is niet, zoals de ambtelijke nota stelt, van oktober tot maart gesloten.

De gemeente geeft elk park doelen en kaders mee over de veranderingen. Daarbinnen zou veel ruimte voor de tuinders en de verenigingen zelf zijn, maar de feitelijke regie wordt uit handen gegeven. Veel kennis en ervaring van tuinders die jarenlang enthousiast hun tuinpark onderhielden, lijkt hiermee weg te stromen.

Onbekend is of de kaders met de koepel – de Bond van Volkstuinders – besproken worden of rechtstreeks. De Bond int de huurgelden van de tuinders die een plek hebben op een van de 26 aangesloten tuinparken, en sluist dit door naar de gemeente. Aan behartiging van de belangen van de tuinders doet zij al jarenlang niet meer. Ook heeft zij weinig of niets gedaan aan de modernisering van de tuinparken. Als parken moderniseerden, deden zij dat op eigen initiatief. Over de recente plannen van de gemeente heeft de Bond zijn leden niet geïnformeerd. Bondsvoorzitter Ralf Grevelink geeft aan blij te zijn met het standpunt van de gemeente. Saillant detail in dit tijdsgewricht is het aangekondigde vertrek van Grevelink. Dat stond in de halfjaarlijkse nieuwsbrief (De Vroegop), die afgelopen week op de digitale mat viel. Over de plannen van de gemeente repte De Vroegop met geen woord.

Zekerheid, maar uit eigen zak
De huurovereenkomsten worden de komende jaren aangepast. Op die manier krijgen tuinparken meer zekerheid voor de langere termijn, maar betalen daar wel de rekening voor. De grondhuur werd jaarlijks geïndexeerd. Volgens de gemeente sluiten de huidige grondhuurprijzen niet aan bij vergelijkbare verhuringen op andere plekken in de stad. Die huurprijzen worden nu geharmoniseerd. Hoeveel de grondhuur omhoog gaat is nog niet bekend. Tuinders met lage inkomens lijken in de luwte gehouden te worden. Daarover gaat de gemeente in gesprek met de volkstuinverenigingen. Voor een aantal tuinders, zeker die op complexen met grote percelen als Amstelglorie, wordt tuinieren onbetaalbaar.

Inspraak
Belanghebbenden – en dat kan iedere burger zijn – kunnen tot en met 25 juni een zienswijze indienen over de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. Meer informatie staat op www.amsterdam.nl/inspraak. Naar verwachting zal de gemeenteraad de uitvoeringsstrategie in september vaststellen.

2 REACTIES

  1. Het is niet tuinpark Nieuwe Levenskracht, dat op de nominatie staat om op de schop te worden genomen.( Hoe komt iemand erop? )
    Het is het prachtige bomenpark annex volkstuinenpark Nieuw Vredelust.
    Ga er eens kijken. Tot oktober 2022 geopend en als het aan ons tuinders ligt, blijft het gewoon bestaan met alle biodiversiteit aan planten en dieren die er zijn.
    Het parkje ligt aan de buitensingel vlak bij de Arena van Ajax.https://www.tuinparknieuwvredelust.nl/