Home Dwars nieuws Behandelwensen

Behandelwensen

0

De Covid-19 pandemie houdt ons wereldwijd in zijn greep. De medische wereld is naarstig op zoek naar werkzame medicijnen en een effectief vaccin. Tot die tijd zijn we aan de gevaren van het virus blootgesteld en in onze bewegingsvrijheid en sociaal verkeer beperkt. Daarom is dit het moment om over uw behandelwensen na te denken en deze eventueel in het behandelpaspoort op papier te zetten.

Ouderen Adviesraad Oost | Dwars

Met behulp van het behandelpaspoort en de digitale variant Save-Me, kan de patiënt zijn behandelwensen vastleggen. Onder de keuze ‘sommige behandelingen niet meer’, kunt u in het behandelpaspoort aangeven geen reanimatie, ziekenhuis- of IC-opname meer te willen.

Blinde vlek
Even op bezoek bij opa en oma in het verzorgingstehuis is er door de coronamaatregelen niet meer bij; hooguit één of twee familieleden in beschermende kledij zijn toegestaan. Tegen onze gewoonte in moeten we 1.5 meter afstand houden, drukte vermijden en mondkapjes dragen op plekken waar afstand bewaren niet mogelijk is, zoals in het OV. De meeste slachtoffers door corona vallen onder de kwetsbare bevolkingsgroepen zoals ouderen en minderbedeelden.

In het begin van de crisis is alle aandacht naar de beperkte capaciteit op de IC gegaan en naar het tekort aan beschermende middelen. Verpleeghuizen kwamen bij de verdeling van de schaarse hulpmiddelen en medische mondkapjes niet in aanmerking. Juist daar waar de kwetsbare risicogroep woont! De gevolgen van de maatregelen op de eenzaamheidsgevoelens bij de bewoners bleken een blinde vlek in de beginperiode.

Draaiboek
Het aantal ziekenhuisopnames liep in snel tempo op en de grens van het aantal beschikbare IC-bedden kwam in zicht. De artsen op de IC drongen aan op het maken van een draaiboek als leidraad voor de keuze wie er in aanmerking komt voor een plek op de IC, gebaseerd op het principe van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en het redden van zoveel mogelijk levens. Het draaiboek is klaar en ligt nu ter inzage voor de vertaalslag naar de praktijk.

Aan de medische achterban wordt gevraagd om erop te reageren. De titel klinkt ingewikkeld: Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van Code Zwart in de COVID-19 pandemie. De IC-criteria zijn bedoeld als een leidraad om in de medischethische kwestie van leven en dood een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Patiënten waarvan verwacht wordt dat ze minder lang op de IC liggen, krijgen voorrang. Als er dan nog steeds meer patiënten dan IC-plekken beschikbaar zijn, schrijft het draaiboek voor dat de voorkeur uitgaat naar iemand uit een jongere generatie boven iemand uit een oudere generatie. Het verschil in generaties wordt in dit document uitgelegd in generaties van 20 jaar: 0-20, 20-40 jaar, etc. Dit betekent dat in het geval van schaarste, eerder voor een kind gekozen wordt dan voor iemand van een oudere generatie. Voorwaarde is wel dat beide patiënten in alle relevante opzichten zoals overlevingskans en opnameduur gelijkwaardig zijn. Natuurlijk is er veel te doen over de selectie op basis van de levensfasen. Om te voorkomen dat u in deze situatie terechtkomt biedt het behandelpaspoort een handvat voor het bespreken van behandelwensen, ook buiten coronatijd.

Rode draad
Het behandelpaspoort is in 2011 ontwikkeld door Ester Bertholet, arts ouderengeneeskunde. Het formaat is te vergelijken met een echt paspoort en het laat artsen weten welke behandeling u wilt ondergaan en welke niet. Met een handtekening eronder kan het document ook beschouwd worden als een officiële wilsverklaring. Er zijn grote overeenkomsten met het levenstestament waaraan wij eerder in Dwars aandacht hebben besteed.

De rode draad is het vasthouden van de eigen regie in levensbedreigende situaties. Hoe stel ik mijn wensen op schrift zodat in mijn geest wordt gehandeld als mij iets ernstigs overkomt? Het is belangrijk om op een rustig moment hierover te praten met de huisarts en uw naasten.

U kunt kiezen uit drie behandelopties: altijd alles, sommige behandelingen niet meer, waarbij reanimatie en opname in het ziekenhuis apart aan te vinken zijn, of geen behandeling. Er is ruimte om uw keuze in eigen woorden toe te lichten en eventueel aan te vullen. U moet wat vragen over uw gezondheid, kwaliteit van leven en specifieke kijk op het leven (relevant voor zorgverleners) beantwoorden. Verder staan uw personalia (naam, adres, woonplaats en portretfoto), uw contactpersonen en vertegenwoordiging erin. Uw handtekening maakt het juridisch gelijkwaardig aan een wilsverklaring. In het bijgevoegde informatieboekje wordt meer uitleg gegeven.

Veel mensen kennen hun medische geschiedenis of behandelaren niet of heel slecht, of deze veranderen regelmatig. Het advies is daarom om een uitdraai van het medisch dossier bij de huisarts te vragen en deze toe te voegen aan het paspoort. Hetzelfde geldt voor de lijst van medicijnen. Het staat iedereen natuurlijk vrij om medische voorgeschiedenis en medicijnen zelf in het paspoort op te schrijven, daar is ook ruimte voor.

Ester Bertholet pleit voor de introductie van het paspoort voor alle volwassenen. Het behandelpaspoort is te koop op de website voor een bedrag van e 12,50 en wordt gratis uitgedeeld aan huisartsen en medisch specialisten.

Levenstestament
Wat is het verschil met het levenstestament? Het levenstestament is uitgebreider. Het benoemt een executeur die uw nalatenschap regelt en ervoor zorgt dat de (medische) wensen na overlijden worden nagekomen.

Bij de medische wensen kunt u hier kiezen uit: euthanasie, wel of niet reanimeren, wel of niet doorgaan met behandeling, wel of niet beademen en wel of geen orgaandonatie. Sinds 1 juli 2020 is er een wet die zegt dat iedereen orgaandonor is, tenzij u aangeeft dat niet te willen (www.orgaanregistratie. nl). Het levenstestament is met de nodige verwijzingen en tips te verkrijgen bij de OAR via de website (www. OAR-Oost.nl).

Save-Me
Save-me is de digitale variant om uw medische wensen kenbaar te maken. Er zijn drie profielen: Free, Premium en Medical. Zoals de naam als zegt is het eenvoudigste profiel gratis. Hier kunnen persoonsgegevens en die van de contactpersonen worden opgenomen. Het medical profiel is het duurste en meest uitgebreide profiel en bestaat uit persoonlijke gegevens, extra contacten, uitgebreide medische gegevens, toegevoegde documenten en een vrij invoerveld. De kosten bedragen e 7,95 per jaar. Het medische profiel is vergelijkbaar met het behandelpaspoort. Voor de opslag van de informatie zijn verschillende producten op de markt zoals een armband of een sleutelhanger. Op elk product staat een unieke QR-code die via een smartphone kan worden gescand en afgelezen.

Vanwege de gevolgen van de coronacrisis is het nu het moment om over uw behandelwensen na te denken en deze op papier te zetten om de eigen regie te houden over wel of geen ziekenhuis opname en eventuele behandelingen als gevolg daarvan.

De beslissingen kunnen in alle rust worden genomen in overleg met de naasten en de huisarts, waardoor in de geest van de patiënt kan worden gehandeld en moeilijke medisch-ethische keuzes door IC -artsen kunnen worden voorkomen.

Behandelpaspoort www.behandelpaspoort.nl | [email protected] | via Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet, Rozendaalselaan 43-10, 6881 LD Velp.

Save-Me www.save-me.nu/shop