Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Bouw Oostergasfabriek door Engelsen

Oud Nieuws | Bouw Oostergasfabriek door Engelsen

0

OUD NIEUWS | Februari 1886 Sedert 1 Januari van dit jaar zijn de Engelsche aannemers het werk begonnen van de nieuwe gasfabriek buiten de Muiderpoort bij Amsterdam, het was winter en de meetings der werkloozen gehouden, hoe groot de werkeloosheid en hoe diep de armoede en de ellende waren.

En even als bijna altijd geschiedt, deden wij ook thans weder de bittere ervaring op dat vele patroons daarvan gebruik maakten om de loonen te verlagen, in het bewustzijn dat de armoede en ellende der arbeiders hun bondgenooten waren.

Vele patroons, maar niet allen wenschtenvan dezen treurigen macht misbruik te maken. De Engelsche aannemers die onder de ongunstigste omstandigheden voor den werkman het werk begonnen, handelden anders. De loonstandaard der timmerlieden in Amsterdam is 18 cents per uur en dat der metselaars, opperlieden en sjouwers heeft geen bepaling.

Door de Engelsche aannemers werd als volgt uitbetaald: metselaars 22 cents per uur, timmerlieden 20 cents, opperlieden en sjouwers 18 cents per uur. Dit duurde voort tot in ’t laatst van April jl. Toen werd er 11 uur per dag gewerkt en gingen er onder het werkvolk stemmen op dat de werkloonen te weinig waren omdat daardoor de weekloonen te klein werden. Een gevolg hiervan was dat de metselaars een schrijven richten aan de aannemers, waarin zij verzochten om meer werkuren per dag of hooger loon stukwerk.

En wat deden nu de Engelsche aannemers? Praktisch als zij zijn, verlengden zij niet alleen de dagen maar verhoogden tevens het loon, dat der metselaars en timmerlieden met 2 cts. per uur. Terwijl nu de Engelsche patroons de wenschen der Nederlandsche werklieden voorkomen, vraag ik: wat doet de Nederlandsche patroon voor den Nederlandschen werkman?

Het antwoord op deze vraag moet zeker allerbedroevendst zijn. Daarom willen wij dat de lichtzijde der Engelsche patroons dan ook niet worde vergeleken met de donkere schaduw der Hollandsche patroons, maar geven als onzen innigsten wensch te kennen dat zij zich dit tot voorbeeld mogen stellen. Na u de volste verzekering te hebben gegeven dat ik de tolk ben van duizenden werklieden, wanneer ik den wensch uitdruk om al de Nederlandsche werkgevers in ruil te geven voor de Engelschen.

Met dank aan Rogier Schravendeel | Foto Stadsarchief
Uit het socialistisch dagblad Recht voor Allen