Home Oud Nieuws Oud Nieuws | De brand in „De Gekroonde Valk” te Amsterdam

Oud Nieuws | De brand in „De Gekroonde Valk” te Amsterdam

0

Oud Nieuws | 14 maart 1903 – Zooals per telegraaf reeds gemeld is, heeft gisternacht to Amsterdam een brand gewoed, gelijk er in de laatste jaren niet vele zijn voorgekomen. Ongeveer kwart voor vieren werd ontdekt, dat een gedeelte van de uitgebreide bierbrouwerij „De Gekroonde Valk”, aan den Hoogen Kadijk, brand was ontstaan, en wel in dat gedeelte van het groote complex van gebouwen, waarin de mouterij is gevestigd.

In dat steenen gebouw vertoeven des nachts twee werklieden; de overige arbeiders behoeven eerst aanwezig te zijn des morgens bij den aanvang der werkzaamheden. Op het genoemde uur ontdekte een van de beide bedoelde werklieden, meldt het A. v. d. D., dat op do bovenste verdieping een der eesten, de droogovens voor het graan, was warmgeloopen en dat daardoor een begin van brand was ontstaan. Hij waarschuwde zijn makker en beproefd werd met de aanwezige brandslang het vuur te dooven; maar dat mocht niet gelukken. In minder dan 10 minuten stond over de geheele lengte van de mouterij deze zolder in brand, daar de licht brandbare mout een gereed voedsel voor de vlammen was.

Niet lang duurde het of het dak brandde, terwijl ook, na het doorbranden van de vloeren, de lager gelegen zolders er aan gelooven moesten. Weldra woedde in het kolossale gebouw – ’t is ongeveer 60 M. lang en 10 M. breed een vlammenzee. Een geweldige vonkenregen steeg uit het daklooze vierkant van muren, dat inwendig niet anders dan vuur scheen te bevatten naar omhoog. De felle Zuidwestenwind wakkerde de vlammen steeds aan en voor de brand een kwartier aan den gang was, kon men overal in de stad den hemel in Oostelijke richting helrood gekleurd zien.

De brandweer trachtte het vuur te bestrijden en de belendende perceelen te bewaren en na twee uren hard werken kon ze met zekerheid voorspellen, dat de brand tot de mouterij beperkt, zou blijven. Wel heeft door aanraking met do overgewaaide vonken het dak van de Oosterkerk een oogenblik gebrand, maar de
brandweer was er spoedig genoeg bij om dit begin van brand in de geboorte te smoren.

Het bedrijf van de „Valk” zal van den brand geen belemmering ondervinden. Alles kan zijn gewonen gang gaan.

De schade wordt geschat op 3,5 á 4 ton, door beurspolis wordt gedekt. De mouterij der brouwerij die 24 jaar geleden afbrandde, was volgens de nieuwste eischen ingericht.

Bron Leeuwwarder Courant
Foto Stadsarchief Amsterdam

De Gekroonde Valk

Op 14 juli 1733 kreeg Jan van den Bosch toestemming van het Amsterdamse stadsbestuur om op de Nieuwe Zeedijk, later Hoogte Kadijk, een ketel te plaatsen om bier te brouwen. Hij noemde zijn brouwerij De Gekroonde Valk. In de eerste periode was de biermarkt nogal ongunstig door dure ingrediënten en concurrentie van goedkope jenever. Toch was de nieuwe brouwerij al snel succesvol. Toen de VOC in 1760 besloot het in te voeren bier te selecteren op kwaliteit, behoorde de Gekroonde Valk tot de selecte groep van zes Amsterdamse brouwerijen waar werd ingekocht. Het markeerde het begin van een toekomst waarin de brouwerij groot zou worden in de wereldwijde export van het zogenaamde Falcon-bier.

Het bedrijf was rond 1900 de grootste brouwerij van de stad geworden, onder leiding van Willem Hovy. Hovy kwam in 1858 in dienst van de brouwerij en lange tijd was hij directeur. De brouwerij behoorde in die jaren zelfs tot de grote drie van Nederland.

Een tegeltableau uit 1908 toont dat het complex na een grote brand in 1906 weer geheel was opgebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog kwijnde het weg. In 1949 nam Heineken het bedrijf over. In 1956 werd het voorgoed gesloten.

Brouwerij Pousiat & Kater

Brouwerij Pousiat & Kater op de Polderweg is vernoemd naar de legendarische vrienden en collega’s Bart Poesiat & Klaas Kater, die beiden werkten bij de historische ‘van Vollenhoven Brouwerij De Gekroonde Valk’. Deze brouwerij was niet alleen beroemd om haar bieren zoals de van Vollenhoven Extra Stout maar ook vanwege de enorme impact die het had op het verbeteren van arbeidersrechten in Amsterdam en daarbuiten.

Sinds de sluiting van hun oude brouwerij in de jaren 50 waren Bart & Klaas bijna vergeten, maar nu zijn ze terug met hun eigen brouwerij.