Home Oud Nieuws Oud Nieuws | HISTORISCH HEKKEPOORTJE WORDT HERBOUWD

Oud Nieuws | HISTORISCH HEKKEPOORTJE WORDT HERBOUWD

0

Oud Nieuws | 26 april 1938 – Vroeger stond het buiten de Muiderpoort, thans herrijst het in het Zuiderzeepark. Aan den rand van Amsterdam, aan den nieuw aan te leggen hoofdtoegang naar het Zuiderzeepark zal de gemeente Amsterdam ’t vroegere hekkepoortje van de Muiderpoort weer doen verrijzen. Dit poortje stond eens aan de vroegere grens van Amsterdam, n.l. aan de Buiten Singelgracht aan het ander eind van de brug tegenover de Muiderpoort.
In de negentiger jaren der vorige eeuw werd het afgebroken, doch in onderdeelen zorgvuldig bewaard. Binnenkort zal nu dit historisch monument toegang verleenen naar het mooie Zuiderzeepark.
De Indische buurtbewoners stellen deze geste van het Gemeentebestuur op hoogen prijs en door de Buurtverceniging „Ceram” zijn de buurtbewoners vcor een vergadering büeenge-
rpepen, waar de voorzitter, de heer J. F. Pieters, uitvoerig de historische beteekenis van het hekkepoortje uiteenzette. In zijn betoog vertelde spreker van de vele gebeurtenissen, die zich vroeger bij dit poortje hebben afgespeeld. Het was n.l. in 1813, op den 24sten November, dat Amsterdam zich van de Fransche overheersching definitief verlost wist, toen de Kozakken, na de achtervolging van Napoleons verslagen leger, voor bovengenoemde poort verschenen. Voor het eerst na vele jaren wapperde toen Neêrlands driekleur weer vrij en onafhankelijk.

Historisch gebeuren herleeft

Met de medewerking van de buurtbewoners, Sport- en Jeugdvereenigingen, zal de buurtvereeniging „Ceram” op symbolische wijze dit historisch feit bij het in gebruik nemen van den nieuwen toegangsweg en het hekkepoortje weer doen herleven. Gerekend wordt dat in begin Juni een en ander gereed zal zijn.

Bron De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad
Foto Stadsarchief Amsterdam