Home IJopener Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade | Verbetervoorstellen

Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade | Verbetervoorstellen

0

De stadsdeelcommissie praat deze maand weer over het bestuurlijk stelsel van de stad Amsterdam. Nu naar aanleiding van wat het college van burgemeester en wethouders hoopvol ‘verbetervoorstellen’ noemt. Verbetervoorstellen die nodig zijn om het functioneren van de lokale democratie te verbeteren en daarmee het vertrouwen van de burger te herstellen.

Lisa Scheerder

U weet het misschien nog wel: uit een recente evaluatie blijkt slechts 18% positief over het dagelijks bestuur van het stadsdeel te denken en 17% positief over de stadsdeelcommissie. De belangrijkste reden voor dit gebrek aan vertrouwen is volgens dezelfde evaluatie dat het dagelijks bestuur en de stadsdeelcommissie de problemen van de Amsterdammer niet oplossen.

Wat te doen? Het college meent dat een duidelijke opdracht en stevig mandaat op een aantal helder omschreven taken aan benoemde stadsdeelbestuurders, die zich hierover verantwoorden bij gekozen stadsdeelcommissies, een stap in de goede richting is. Nee, zegt het dagelijks bestuur van ons stadsdeel, benoemen is niet goed, wij willen weer verkozen worden, uit het midden van de stadsdeelcommissie. Precies, zegt de stadsdeelcommissie, kiezen en verkozen worden, echte representatie, dat is de enige manier om de relatie tussen de kiezer en het stadsdeel te verstevigen. Eigenlijk moet de situatie weer worden als vroeger, voor de laatste stelselherziening, met gekozen bestuurders, meer bevoegdheden, meer budget en meer ambtelijke ondersteuning. Dat is goed voor het vertrouwen.

Een grotere betrokkenheid van bewoners wordt gezien als nog een ander middel om het vertrouwen te verbeteren. Het college wil daarom een stadsdeelpanel instellen dat de stadsdeelcommissie vier keer per jaar adviseert over bepaalde onderwerpen die het stadsdeel betreffen. Dit panel wordt via loting samengesteld uit burgers uit het stadsdeel. Een idee is misschien ook om de stadsdeelcommissie zelf deels uit gelote burgers te laten bestaan. Dit idee wordt noch door de stadsdeelcommissie noch door het dagelijks bestuur met open armen ontvangen. Dossierkennis, kennis van de bestuurlijke besluitvorming, binding met en herkenbaarheid als lid van de stadsdeelcommissie zijn nodig voor het goed laten functioneren van de stadsdeelcommissie en het dagelijks bestuur, vinden ze zelf. Wat wel zou kunnen is om een geloot burgerpanel naast de stadsdeelcommissie te laten functioneren. Zo’n panel zou vier keer per jaar bij vooraf geselecteerde onderwerpen kunnen adviseren.

Maar niet iedereen is overtuigd, want is loting eigenlijk niet vreselijk ondemocratisch? En gaat het ook niet voorbij aan een ander nijpend probleem: het gebrek aan diversiteit? Het dagelijks bestuur in Oost bestaat geheel uit mannen en van de zestien leden van de stadsdeelcommissie zijn er slechts drie vrouw. Ook is iedereen hoogopgeleid. De karige beloning van stadsdeelcommissieleden zorgt er bovendien voor dat alleen burgers die het toch al goed hebben deelnemen aan de lokale democratie. Is een betere beloning van de stadsdeelcommissieleden niet een beter middel om de diversiteit te vergroten, meer verschillende burgers te interesseren en daarmee het functioneren van de lokale democratie te verbeteren en het vertrouwen te herstellen?

De leden van het dagelijks bestuur zien een direct verband tussen hun eigen rechtspositie en het al dan niet goed functioneren van het bestuurlijk stelsel. Ze hebben het gevoel dat ze worden behandeld als zzp-er, zo blijkt. Er zou meer aandacht moeten zijn voor hun rechtspositie als ambtsdrager. Ze hebben geen echt contract, ook geen wachtgeldregeling en dat is niet goed voor de onafhankelijkheid die een db-lid zou moeten hebben. Bovendien staat de slechte rechtspositie niet in verhouding tot de zwaarte van de functie en de verantwoordelijkheden die db-leden hebben. Dus college, graag aandacht hiervoor. Blijft ondertussen de vraag of deze ‘verbetervoorstellen’ er voor gaan zorgen dat de problemen van de Amsterdammers daadwerkelijk opgelost zullen gaan worden.