Home Overzicht Nieuwe brug over het IJ van Azartplein naar Noord

Nieuwe brug over het IJ van Azartplein naar Noord

0

De komst van bruggen over het IJ is een stap dichterbij. Het eindadvies van een commissie onder leiding van de Belg Alexander D’Hooghe zal de leidraad zijn voor verdere planvorming.

De noodzaak om Amsterdam in volle breedte te verbinden is onverminderd groot, zegt wethouder Marieke van Doorninck. ‘De stad groeit als kool. Niet alleen langs de noordelijke IJoevers, maar ook bij Sloterdijk, de Houthavens en Haven-Stad komen er de komende jaren duizenden nieuwe woningen bij. Ik ben blij dat het advies van de commissie D’Hooghe een stevige basis legt om die belangrijke verbindingen ook echt te gaan leggen. De commissie heeft een zeer uitgebreid adviesrapport opgeleverd en doet daarmee recht aan alle belangen, zowel aan die van de stad en de regio, als aan die van de scheepvaart.’ Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet het advies nu als een goede basis voor de verdere samenwerking.

De commissie D’Hooghe adviseert om twee bruggen aan te leggen, een aan de oostkant (tussen het Azartplein en de Johan van Hasseltweg) en een aan de westkant (tussen de NDSM-werf en de Haparandadam). Daarnaast adviseert de commissie een voetgangerspassage vanaf het Centraal Station naar Noord en een aanpassing van de Amsterdamsebrug om grotere stromen fietsers en openbaar vervoer mogelijk te maken.

Het college gaat nu samen met direct betrokken partners (provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Centraal Nautisch Beheer en Port of Amsterdam) een definitief inrichtingsplan maken voor het IJ en het Amsterdam-Rijnkanaal binnen de ring A10. Parallel hieraan zal het bestaande voorkeursbesluit Sprong over het IJ worden aangepast op basis van het advies van de commissie D’Hooghe.

Javabrug wordt Oostbrug

Gelijktijdig met het aangepaste voorkeursbesluit wordt ook het voorkeursbesluit voor de Oostbrug aan de gemeenteraad voorgelegd. De commissie D’Hooghe heeft geadviseerd om een brug te realiseren tussen de Johan van Hasseltweg en het Azartplein. Dit is meer oostelijk dan de oorspronkelijke plannen van de gemeente voor de Javabrug. Aan de westkant wilde de gemeente een brug of tunnel te realiseren ter hoogte van het Stenen Hoofd naar Noord. De commissie heeft nu geadviseerd om een brug te maken die meer westelijk ligt, tussen de NDSM werf en de Haparandadam.

De eerder voorgestelde fietsbrug naar de Sluisbuurt is volgens de commissie vanuit nautisch perspectief niet mogelijk. In plaats daarvan adviseert de commissie de Amsterdamsebrug aan te passen en geschikt te maken voor grotere stromen fietsers en openbaar vervoer, in combinatie met een permanente veerverbinding tussen Sporenburg en de Sluisbuurt.

De commissie D’Hooghe adviseert daarnaast een voetgangerspassage bij Centraal Station als oversteek om een belangrijke bijdrage te leveren aan het verbinden van Amsterdam-Noord met de rest van de stad. De komende tijd wordt er naar alle verbindingen nader onderzoek gedaan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal de plannen met name toetsen op nautische veiligheid volgens (inter)nationale regelgeving om zo de Rijkswateren van Amsterdam als internationale corridors te waarborgen.

Passenger Terminal naar Coenhaven

De commissie D’Hooghe adviseert ook om de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) te verplaatsen naar de Coenhaven. Het college volgt op dit punt ook het advies van de commissie en wijst het Westerhoofd in de Coenhaven aan als voorgenomen voorkeurslocatie. Het college wijkt hiermee af van het coalitieakkoord, waarin staat dat de inzet is om – in goed overleg met de partners in de regio – de PTA naar buiten Amsterdam te verplaatsen. Voor het college weegt zwaar dat de geadviseerde maatregelen door de commissie D’Hooghe een samenhangend pakket vormen, waar geen onderdelen uitgehaald kunnen worden zonder afbreuk te doen aan het geheel. Nader onderzoek moet uitwijzen of de verplaatsing van de PTA haalbaar is.

Naar verwachting wordt het inrichtingsplan, samen met een aangepaste voorkeursbesluit Sprong over het IJ (inclusief het voorkeursbesluit voor de Oostbrug) eind 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.