De inwoners van Amsterdam-Oost hebben de kans gehad om een som geld voor uiteenlopende buurtinitiatieven te verdelen. Op maandag 8 mei waren alle kansrijke projecten voor de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied bekend. Voor de IJopener een mooie gelegenheid om een beeld te geven van de deelname aan de ‘verkiezingen’ en de aard van de gekozen projecten.

Corry Zoll | Beeld Stadsdeel Oost

Het centrale idee van Oost Begroot is om projectvoorstellen van bewoners mogelijk te maken. Zij kunnen projecten indienen en meebeslissen over de verdeling van het totaalbudget van 1,2 miljoen euro. Zo ontstaat een democratisch proces met veel medezeggenschap. Het budget wordt verdeeld over de plannen met de meeste stemmen.

De ideeën zijn verdeeld over vier centrale thema’s die spelen in de buurt. Kinder- en jongerenprojecten, meer groen in de buurt, armoedebestrijding en kansenvergroting. Ook duurzaamheid is in de afgelopen jaren bij Oost Begroot een centraal thema. Het Stadsdeel heeft vier gebieden gecreëerd: Watergraafsmeer, Oud-Oost, Indische Buurt/Oostelijk Havengebied en IJburg/Zeeburgereiland.

Twee winnende projecten

De thema’s kunnen tussen de verschillende buurten verschillen, want ze worden gekozen door de bewoners van een gebied. Dit gebeurt online en in fysieke bijeenkomsten. Bewoners maken zelf een top vier van thema’s die zij belangrijk vinden.

Het Stadsdeel zegt hierover: ‘Het klopt dat niet alle thema’s hetzelfde zijn. Bewoners in het ene gebied kiezen weer net andere thema’s dan bewoners in het andere gebied.’

Doel en middel

Het betrekken van de burger bij het beleid is een grote uitdaging en opgave voor de gemeente Amsterdam. De gemeente stelt geld beschikbaar om dit mogelijk te maken.
Het doel is democratisering en geld het middel. Met Oost Begroot wil stadsdeel Oost laten zien, dat je als burger mee kan beslissen en zeggenschap over je eigen omgeving kunt hebben.

Het Stadsdeel gaat ervan uit dat de bewoners van Oost een goede kijk hebben op wat er beter kan in hun buurt. Daarom stelt het bestuur van stadsdeel Oost per gebied een budget beschikbaar om de beste ideeën van bewoners ook echt te realiseren.

2023

De uitslag van de stemming voor Oost Begroot voor Watergraafsmeer en Indische Buurt/Oostelijk Havengebied is bekend. Bewoners van 12 jaar en ouder konden tot en met 23 april 2023 stemmen op hun favoriete plannen. Van het totaal van 37.547 uitnodigingen hebben 8.661 inwoners gestemd. In de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied heeft 13 procent van alle mensen die mee konden doen gestemd. Dit kan natuurlijk beter!

Een korte rondgang door de buurt leert dat de meeste mensen niet bekend zijn met Oost Begroot maar dat eigenlijk iedereen het een fantastisch initiatief vindt. De brief met de code om deel te nemen aan de verdeling van het budget is door veel mensen niet gelezen en heeft op die manier de wervende functie niet gehad.

Per gebied is driehonderdduizend euro te verdelen. In de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied zijn dertig haalbare plannen ingediend. Twaalf daarvan worden uitgevoerd. Als we kijken naar de uitslag zien we dat er vooral groen gestemd is. Op vijf plekken in de wijk verdwijnen tegels voor groen of wordt bestaand groen opgeknapt. Twee projecten voor kansenvergroting krijgen geld, vier in de categorie armoedebestrijding en één sport- en spelproject voor kinderen.

Voor IJburg en het Zeeburgereiland en Oud-Oost is het bij het schrijven van dit artikel de verdeling nog niet bekend. De uitkomst is binnenkort te vinden op www.amsterdam.nl

Aanvragen

Het bestuur van stadsdeel Oost heeft de wens uitgesproken om voor Oost Begroot 2024 een nieuwe ronde te beginnen in het najaar van 2023.

Voor buurtprojecten is het echt een aanrader om een aanvraag in te dienen. De gebiedsmakelaar van het buurt kan daarbij helpen. Te vinden op  www.amsterdam.nl. De gebiedsmakelaar kan ook van dienst zijn bij het zoeken van andere financiering wanneer een project niet voldoende steun heeft gekregen. Andere financieringsbronnen voor buurtverbetering zijn de buurtbudgetten voor projecten die minder dan vijfduizend euro kosten. Voor sportstimulering gelden er subsidieregelingen. Voor het vergroenen van de buurt zijn er ook andere mogelijkheden, naast Oost Begroot. Als gezegd: bewoners kunnen het beste contact opnemen met de gebiedsmakelaars van hun buurt om de beste regeling bij hun te vinden.