Home Oud Nieuws Oud Nieuws | AMSTERDAM-OOST IN NIEUWE GEDAANTE Nu de spoorwegwerken hun voltooïng...

Oud Nieuws | AMSTERDAM-OOST IN NIEUWE GEDAANTE Nu de spoorwegwerken hun voltooïng naderen.

0

Oud Nieuws | 30 october 1940 – Sinds ruim een jaar geleden beide nieuwe Amsterdamsche stations geopend en in gebruik genomen werden, vallen er daar in Oost tal van verkeersverbeteringen of wel de voorbereidingen daartoe, waar te nemen. Een gelukkig verschijnsel, deze voortgang van nuttige werkzaamheden, welke voor onze stad van zooveel beteekenis zijn!

Wie het Amstelstation verlaat, ziet tegenover het voorplein in volle uitvoering de ophooging der terreinen, welke zich uitstrekken tot de bebouwing langs den Middenweg in de Watergraafsmeer. Uitgestrekte velden worden er opgespoten en binnen afzienbaren tijd zal dwars door dit gebied de Hugo de Vrieslaan worden aangelegd, welke het Amstelstation gaat verbinden met den Middenweg hoek Nieuweweg.

Aan weerskanten van deze laan komen natuurlijk de noodige zijwegen en huizenblokken eener tuinstad. Langzamerhand ontstaat hier dus een nieuw stadsdeel, met nieuwe ‘en betere verkeerswegen, terwijl ook kelders in Oost als gevolg van het gereed komen van het grootste deel der bekende Spoorwegwerken-Oost tal van belangrijke veranderingen zijn waar te nemen. Het stadsbeeld wijzigt zich, verjongt zich, Amsterdam krijgt er een nieuw aanzien!

Alles wat nog herinnerde aan het oude Weesperpoortstation is thans geheel verdwenen, de laatste resten zijn gesloopt en ook de groote goederenloods aan de Mauritskade staat nu op het punt van verdwijnen. Naar men weet, is zij vervangen door een nieuw centraal goederenstation bij de Nieuwe Vaart. Op de terreinen, welke behoorden tot de vroegere emplacementen van het Weesperpoortstation komt de Wibautstraat, welke van het Weesperplein naar het Amstelstation zal leiden en zeer binnenkort wordt reeds een begin gemaakt met het bouwen van de nieuwe breede brug over de Singelgracht tusschen Weesperplein en Rhijnspoorplein, welk laatste plein de entrée tot de Wibautstraat gaat vormen. Bij het Weesperplein worden de tramrails verlegd om er de noodige ruimte te krijgen voor den bouw van de nieuwe brug. Waar we thans nog, den blik wendend naar het zuiden, een open vlakte zien, waarop we ons nog wel even het oude station kunnen denken met zijn zwart-gerookten kap, zullen een moderne bebouwing en een breeden boulevard komen, dat nieuwe stadsdeel waardig!

Ook „verderop” zien we reeds verschillende verbeteringen op komst. De Wibautstraat loopt uit op den onderdoorgang President Steynplantsoen en via dezen onderdoorgang naar het Amstelstation. Tot nu toe is slechts de helft van den onderdoorgang gereed en in gebruik genomen, maar thans is ook de tweede helft aan de beurt om bestraat en in gebruik genomen te worden, in beide helften wordt er de straat op een lager niveau gebracht. Ook wordt de straat verlaagd in de „tunnel” bij de Javastraat, waar de doorrijhoogte nu van 2.50 m op 4 m wordt gebracht.

We zetten onzen speurtocht voort en ontdekken, dat men bezig is de verbinding tusschen Beukenweg en Pieter Maritzstraat tot stand te brengen. Het noodige zand wordt aangevoerd en de weg ter plaatse een meter opgehoogd. Is dit werk voltooid, dan kan de weg worden doorgetrokken en een nieuwe belangrijke verbinding in Oost is tot stand gekomen. Men weet, dat het oorspronkelijke plan lijn 3 over den Beukenweg te laten rijden niet doorgaat, maar dat deze lijn haar route door de Paul Krugerstraat zal gaan nemen. En nu we toch over de tram in Oost spreken, nemen wij meteen even een kijkje in de Linnaeusstraat en op den Middenweg, waar aan beide kanten van de baan van lijn 9 nu de ophooging van den rijweg haar voltooiing nadert, terwijl de Insulindeweg, waar lijn 11 rijdt, zijn nieuwe straatprofiel gekregen heeft. De trambaan ligt er midden op den weg, tusschen de plantsoens in.

Dicht bij het Muiderpoortstation is in aansluiting op het Oosterspoorplein „Tuinwyck” in vollen aanbouw, nieuwe huizenblokken gaan hier een fraaie wijk vormen, zoo langzamerhand krijgt ook dit deel van Oost zijn eigen karakter. Over eenige jaren zal men een groot deel van Amsterdam-Oost eenvoudig niet meer herkennen en eerst dan zal het resultaat van de Spoorwegwerken-Oost volledig zijn. Inmiddels wordt ook het laatste deel van deze werken zelf zonder vertraging van beteekenis tot een goed einde gebracht, want alom ziet men weer nieuwe stukken tot stand komen. Doet men navraag, dan blijkt, dat het de bedoeling is, dat vóór 1 Januari a.s. alle treinen tusschen Centraal Station en Muiderpoortstation over de hooge spoorbaan (voorzien van dubbelspoor) zullen rijden, hetgeen nu nog eerst op het oostelijkste deel van die baan het geval is. Reeds werd op 2 September aan het eind van de Czaar Peterstraat de ruime en breede onderdoorgang in de hooge baan geopend, maar daarachter rijden nu nog de treinen op de gewone wijze over de laag gelegen baan en men vindt er dus een overweg, welke derhalve aan het eind van het jaar komt te vervallen.

In October 1941 zal dan de viersporige hooge spoorbaan gereed kunnen zijn, met gesplitste banen voor de richting Hilversum en Utrecht (personenverkeer) en als we zoover zijn, kan ook de electrificatie van de lijn naar Amersfoort tot stand komen. Maar vóór dien tijd zal de ontwikkeling der verkeerstoestanden in Amsterdam-Oost nog wel eens weer onze aandacht hebben opgeëischt, eiken dag opnieuw ziet men daar immers den nieuwen toestand groeien, een groot en grootsch werk wordt er tot stand gebracht en steeds meer komt het in zijn eindstadium, dat voor Amsterdam van zoo vitale beteekenis mag heeten!

Bron Algemeen Handelsblad
Foto Stadsarchief Amsterdam

Foto: Voetgangersbrug over het spoort bij de Javastraat en de Eerste van Swindenstraat bij het oude station Muiderpoort.