Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Bedenkelijke incidenten

Oud Nieuws | Bedenkelijke incidenten

0

Oud Nieuws | 23 februari 1918  Gistermiddag hebben zich in het Oostelijke deel der stad twee bedenkelijke incidenten voorgedaan met dienstweigeraars.

In de eerste plaats bij het Funen, waar een deserteur en dienstweigeraar geboeid tusschen een sergeant en een korporaal werd weggeleid. Beide soldaten waren met een geweer gewapend. Bij de brug werd een der soldaten onverhoeds van achteren aangevallen, waardoor hij op den grond en z’n kepi te water viel. Intusschen had de arrestant zich, geboeid en wel, uit de voeten gemaakt. Een volksmenigte noodzaakte de beide jeugdige soldaten naar de kazerne te retireeren. Eenige uren later werd de voortvluchtige door de politie gearresteerd.

Ernstiger was een soortgelijk geval, dat zich tegen 4 uur ongeveer in de Dapperbuurt bij de Pieter Nieuwlandstraat voordeed. Een agent, die daar surveilleerde, zag eensklaps een bekend recidivist en deserteur, Katoen genaamd, in burgerkleeding rondwandelen. De agent verzocht hem, mee te gaan en greep hem vast, waarop Kalkoen er in slaagde te ontsnappen. De politieman trok zijn revolver en zette den vluchteling na.

In een oogenblik was zeer veel publiek op de been, hoofdzakelijk opgeschoten kerels, die het gevolg uitmaakten van een straatorgel. Zij keerden zich tegen den agent en wierpen hem door de ruit van een woning. Door den val ging de revolver af, zonder ongelukken te veroorzaken. De agent kreeg tengevolge van het glas eenige verwonindingen, zoodat hij in het O.L. Vrouwengasthuis behandeld moest worden.

Andere agenten werden onderstboven geloopen. Natuurlijk had dit feit een grooten volksoploop ten gevolge.

Katoen heeft men tot dusverre niet weten te snappen. Hij is reeds eerder ontvlucht, o.a. op zekeren dag, toen hij op transport van Utrecht naar Amsterdam gesteld was.

Met dank aan Rogier Schravendeel
Bron De Maasbode
Foto Stadsarchief Amsterdam