Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Troepenhuis voor padvinders op den Zeeburgerdijk ingewijd

Oud Nieuws | Troepenhuis voor padvinders op den Zeeburgerdijk ingewijd

0

Oud Nieuws |  27 april 1920  Onder groote belangstelling van padvinders en van publiek is Zondagmiddag op den Zeeburgerdijk het troepenhuis, ontworpen door den architect de heer De Sain, voor de troepen 4, 6 en 14 der padvinders door dr. C.P. Gunning ingewijd. In een rede tot de met muziekkorps en vlaggen om hem verzamelde padvinders, waarin hij wees op de bedoeling van ‘dit ridderhuis’, zei de spreker, dat het devies moest zijn: De kloekste zijn, niet schijnen.

Bij de opening van dit gebouw in de Archipelwijk, gewijd aan deugd en ridderlijkheid, wenscht de spreker het woord van een der groote mannen van den Oost-Indischen Archipel in herinnering te brengen: ‘Meester zal hij zijn, die de kloekste is’ en over de kloekheid sprekende herdenkt de heer Gunning een ander woord van een der mannen van de Archipel-geschiedenis: ‘Ziet, wat een kloeke courage vermagh.’

Met de gloedvolle opwekking, dat dit padvindershuis ‘de Zeeburght’ moge zijn, een symbool van moed en trouw, geeft hij het sein tot het optrekken der vlag op het huis. Als de vlag rijst, zingen de padvinders het padvinderslied op hun troepenhuis, waarmee de inwijding heeft plaatsgehad. Daarna volgt een andere ceremonie: de installatie van twee leiders, die, de hand op de vlag van hun troep, de belofte van trouw en plichtsbetrachting afleggen. Ter herinnering aan de inwijding krijgt elk der leiders een oorkonde, die in de troepenhuizen zal worden opgehangen.

Nu heeft nog een bijzondere plechtigheid plaats. Dr. Gunning noodigt mevrouw Vrij, echtgenoote van hopman Vrij, uit, naar voren te komen. Hij herinnert er aan, wat zij voor de padvinders heeft gedaan, hoe zij als weinige vrouwen in ons land voor de padvinders een moeder en een zuster is geweest, hoe zij voor de jongens uit de eilandenwijk, zoolang ze nog geen troepenhuis had, haar woning beschikbaar stelde en hij deelt dan mede, dat zij op verzoek van de jongens van haar troep een hooge onderscheiding zal krijgen.

Terwijl het padvinders-muziekcorps speelt, hecht de heer Gunning mevrouw Vrij het onderscheidingsteeken op de borst, met de woorden dat zij misschien de eerste vrouw is, die dit krijgt. Als bewijs van instemming met de hulde juichen de padvinders, de bestuurders en leiders wenschen haar geluk en met ingehouden ontroering dankt mevrouw Vrij, waarop hopman Vrij, ontroerd door de onderscheiding aan zijn echtgenoote gebracht, in een toespraak dank zegt en de padvinders aan hun plichten herinnert en op hunne idealen wijst. Daarna bezichtigen de belangstellenden het nieuwe huis.

Met dank aan Rogier Schravendeel | Foto Stadsarchief
Bron Algemeen Handelsblad