Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Nieuwe stations naderen hun voltooiing

Oud Nieuws | Nieuwe stations naderen hun voltooiing

0

Oud Nieuws | 7 juli 1939 – Vandaag over drie maanden is het lang verbeide oogenblik aangebroken, dat het eerste en voornaamste deel der Spoorwegwerken-Oost in gebruik wordt genomen en men kan er stellig op rekenen, dat alles tijdig gereed zal zijn. Het Amstelstation en het Muiderpoortstation naderen meer en meer hun voltooiing en er komt reeds aardig teekening in de naaste omgeving van beide.

Is het eerste deel der Spoorwegwerken-Oost na ruim vijf jaren intensieven arbeid gereed, dan zal er nog ongeveer twee jaar noodig zijn om het sluitstuk af te maken: het aanleggen van de hooge baan van het Oosterdok tot bij het Muiderpoortstation, met alle daarop aansluitende werken (voornamelijk bij de Rietlanden). Eerst na voltooiing van dit tweede en laatste deel der werken, kan worden overgegaan tot de electrificatie der verbindingen met het Gooi, eerst dan is er ruimte om de treinen van en naar het Gooi, van en naar Utrecht en het goederenverkeer over eigen afzonderlijke dubbelsporige banen te laten loopen.

Het nieuwe ruime rangeer-emplacement-Watergraafsmeer komt reeds begin September a.s. gereed en in gebruik, met de daarop aansluitende ringbaan. Dit emplacement moet immers in bedrijf zijn voordat de hooge banen in Oost en de beide nieuwe stations op 8 October in dienst komen, omdat er van dat moment af geen voor de Rietlanden bestemde goederentreinen meer via de nieuwe stations kunnen rijden ten gevolge van het feit, dat er geen aansluiting bestaat tusschen de hooge baan en de Rietlanden. Het uit Utrecht komende goederenverkeer, dat voor de Rietlanden bestemd is, buigt dan ook bij de Duivendrechtsche golflinks af, eerst naar het Westen en dan naar het Oosten en bereikt vervolgens dwars over Weesper- en Muidertrekvaart en over de Oud Diemerlaan heen het emplacement-Watergraafsmeer. Men is daar thans druk bezig met de afwerking der vijf seinhuizen en begin September beginnen er de gewone rangeerdiensten.

Voorts concentreert zich nu de drukte op de afwerking der beide stations en het zgn. spoorwerk op de hooge banen: het leggen van rails en wissels en het maken der electrische bovenleidingen, het plaatsen der masten. Vervolgens verschijnt de dienst van Tractie ten tooneele om de noodige stroomleidingen aan te leggen.

Wat de situatie bij het Amstelstation betreft, levert het feit, dat nog altijd niet definitief vaststaat dat de Gooische Tram als tram verdwijnt, vertraging brengende moeilijkheden op. De aanleg van den nieuwen weg naar het Gooi door de Watergraafsmeer stagneert en de vervanging van het slechte en gevaarlijke stuk Weesperzijde tusschen Duivendrechtschen Weg en den Omval is toch uiterst urgent! Vóór we aan het nieuwe Amstelstation komen zien we boven den thans voor de helft in gebruik genomen onderdoorgang-Pres. Steynplantsoen een opstelterrein 30 m breed en 30 m wijd in aanleg: het laatste gat in de hooge baan wordt daar thans gevuld met duizend m3 zand per dag, rechtstreeks per trein uit Crailoo aangevoerd. Het gat is nu reeds bijna geheel gedicht, – het nieuwe op stelterrein behoort tot de emplacementen van het Amstelstation. Binnen een paar dagen kunnen de (werk)treinen reeds via de alsdan voltooide hooge banen het Amstelstation aan beide kanten in- en uitrijden.

Het Amstelstation zelf maakt reeds nu een even voornamen als monumentalen indruk. Dit is inderdaad een station de hoofdstad waardig, zoowel wat inrichting, afmetingen als architectuur betreft. Een uitvoerige beschrijving gaven wij vroeger, straks zullen de hooge lichte hal en niet minder de even lichte perron overkapping en de uitgestrekte perrons werkelijk een sensatie vormen! De buitengevel, bekleed met grijze ongeglazuurde strips, is prachtig geslaagd; de gevarieerde toepassing van gebakken en geglazuurde grijze en crème strips in het interieur levert eveneens een uit stekend resultaat op. Alles is er ruim en praktisch in het nieuwe station en op het voorplein ziet men de gemeente reeds druk in de en tramrails. Aan den zuidkant van het station komt een taxi-standplaats en het plein wordt daar dan afgesloten door een nu nog te bouwen woning van den stationschef.

Evenals het Amstelstation heeft ook het Muiderpoortstation – al is dit officieel ook slechts een halte – twee perrons, elk van 300 m lengte. Het nieuwe perron voor de treinen van en naar Utrecht (via het Amstelstation) krijgt er thans zijn overkapping en overigens is het M.P.-station vrijwel af. Zij het op veel kleinere schaal dan het Amstelstation, heeft toch ook de M.P. een moderne en fraaie inrichting en zal ook dit station een sieraad worden voor de stad en de spoorwegen. Wij zien hier in de omgeving eveneens den noodigen wegen- en tramaanleg, – de gemoderniseerde Wijttenbachstraat maakt thans den indruk van een boulevard, – een alleszins voldoenden toegangsweg tot het Muiderpoorstation. Er liggen reeds rails en vluchtheuvels, – over drie maanden verovert het drukke verkeer deze nu nog stil-verlaten breede straat, over drie maanden is het feest in Oost omdat er alle spoorboomen verdwijnen!

Bron Algemeen Handelsblad
Foto Stadsarchief Amsterdam