Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Nieuwe synagoge in de Watergraafsmeer

Oud Nieuws | Nieuwe synagoge in de Watergraafsmeer

0

Oud Nieuws | 27 augustus 1915 – De nieuwe Synagoge te Watergraafsmeer nadert haar voltooiing. Met de a.s. Hooge Feestdagen hoopt men haar in gebruik te nemen. Dat zulks voor de talrijke Joodsche bevolking in dit steeds in omvang en bloei toenemend Joodsch centrum een reden tot groote verheugenis is, werd reeds menig keer geconstateerd. Er vormde zich een comité tot het verzamelen van gelden ter verfraaiing van het nieuwe bedehuis, terwijl eveneens de Damesvereeniging “Bikdé Eoudesj” al hare krachten inspande, om ook thans weer van haar liefde voor den eeredienst getuigenis af te leggen. Woensdagavond j.l. had in eene bijeenkomst In café Oost-Indië, Middenweg, de overhandiging der cadeaux plaats. De belangstelling was buitengewoon groot.

De Voorzitter van het comité, de heer Jos. A. Lissauer, zette in zijn openingswoord het doel van het samenzijn uiteen. Voor de Joodsche gemeenschap te Watergraafsmeer is deze avond een zeer gewichtige. Allen, die tot het resultaat hebben medegewerkt, mogen ‘daarop terecht trotsch zijn. Spr. hoopt, dat de gevoerde actie moge bijdragen tot verhooging van bet ceremonieel bij de Synagogediensten. De Secretaris van het comité, de heer L. J. Blits, brengt alsnu verslag uit van de werkzaamheden van ’t Comité en huldigt in de eerste plaats de Damesvereeniging „Bikdei Koudesj”, welke zich niet door de tijdsomstandigheden liet weerhouden om het initiatief tot de met zooveel bekroonde propaganda te nemen. Het is Spr. een genoegen te mogen constateeren, dat niet alleen van de te Watergraafsmeer wonende geloofsgenooten giften zijn ontvangen, maar dat ook tal van Amsterdammers zich niet onbetuigd hebben gelaten.

Bron Nieuw Israelitisch Weekblad 
Foto Stadsarchief Amsterdam