Home Oud Nieuws Oud nieuws | Overzicht der spoorwerken in Amsterdam Oost

Oud nieuws | Overzicht der spoorwerken in Amsterdam Oost

0

Nieuws van 21 januari 1927  De reiziger, die met den trein uit de richting Hilversum Amsterdam binnen reist, kan den gestadigen groei waarnemen van het enorme complex ingenieurswerkzaamheden, dat in de hoofdstad met den verzamelnaam “Spoorwegwerken Oost” wordt aangeduid. De opzet van dit werk is in Amsterdam ten Oosten van het Centraal Station alle spoorwegen op zulk een niveau te brengen, dat het gewone verkeer onder de spoorbanen kan worden doorgevoerd, terwijl de wegen daarbij op hun normaal niveau blijven. Daartoe moeten de spoorbanen ongeveer vijf meter worden opgehoogd. Dit werk moet worden uitgevoerd zonder dat de spoorbanen aanmerkelijk kunnen worden verlegd.

Het verst is dit mogelijk op het traject tusschen het station Muiderpoort en het station Weesperpoort, waar de Nederlandsche spoorwegen grond met de gemeente hebben geruild en den spoorweg zullen verleggen naar de plaats, waar thans langs den Tugelaweg een plantsoen is gelegen. In dat gedeelte, waarin ook de beruchte overweg van de Linnaeusstraat is begrepen, is men nog niet met de ophooging van de spoorbaan begonnen, omdat de ingenieurs er de voorkeur aan hebben gegeven te beginnen op de plaatsen, waar geen vrije strook beschikbaar is en dientengevolge jarenlange voorbereidingen waren vereischt. Op die gedeelten, voornamelijk liggende in de nabijheid van het station Muiderpoort, moest het spoorwegverkeer van de bestaande banen af en op hulpbanen geleid worden, teneinde de oorspronkelijke strook vrij te krijgen om daarop de definitieve werken aan te leggen.

Bij station Muiderpoort

De werken bij het station Muiderpoort zijn thans zoover gevorderd, dat het treinverkeer over den spoorweg in de richting Hilversum thans loopt over tijdelijke laagliggende sporen, die zóó zijn omgelegd en uit elkaar geschoven, dat het nieuwe definitieve hooge baanwerk met zijn kunstwerken tusschen de tijdelijke banen is komen te liggen. In de maand Juli zal voor het verkeer in de richting Hilversum de hooge baan met het dan gereedgekomen hooge perron van het station Muiderpoort in dienst genomen worden. De hulpbanen liggen thans op de plaats, waar het toekomstige station gebouwd zal worden. Wanneer dus dezen zomer de hooge sporen in dienst gesteld zijn en de lage sporen kunnen worden opgeruim, eerst dan kan met den bouw van het station Muiderpoort verder voortgang gemaakt worden. Het publiek zal zich in dien tijd dan ook met hulpperrons moeten behelpen immers, zooals wij gisteren schreven, reeds in het begin van de volgende maand zal het tegenwoordige station Muiderpoort voorgoed voor het publiek worden gesloten om te worden gesloopt.

Viaduct Dapperbuurt-Indische Buurt

Thans is ook nagenoeg gereed de onderdoorgang, die het verkeer een verbinding zal geven tusschen de van Swindenstraat en de Javastraat. Wanneer binnenkort het publiek verkeer tusschen de Daperbuurt en de Indische Buurt daar onderdoor geleid zal worden, zal het aan weerszijden van den onderdoorgang nog de lage banen vinden met overwegboomen, die dienst zullen moeten doen tot het verkeer geheel over de hooge baan kan worden geleid. Het is echter al een belangrijke vooruitgang, wanneer dezen zomer het verkeer naar Hilversum over de hooge baan zal rijden en het publiek dus alleen nog maar zal hebben te wachten voor het minder drukke verkeer tussche Centraal Station en Weesperpoort.

Uit de Gooi en Eemlander

Met dank aan Rogier Schravendeel | Foto Stadsarchief