Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Uitslaande brand in de Dapperstraat

Oud Nieuws | Uitslaande brand in de Dapperstraat

0

Nieuws van 7 januari 1929 | In de Dapperbuurt heerschte Zaterdagavond tegen elf uur groote konsternatie, vooral onder de laatste bezoekers der Zaterdagavondmarkt en onder de marktkooplieden, die reeds bezig waren hun koopwaar in de pakken en hun kramen af te tuigen.

Groote konsternatie op de Zaterdagavondmarkt

Boven de daken der huizen van de Commelinstraat, tusschen de Dapperstraat en de Pontanusstraat sloegen vlammen uit het dak en zolderraam van perceel 104.

Buren hadden den brand ontdekt en zij reageerden daarop op tweeërlei wijze. Zij, die hun bezinning behielden, brachten hun kinderen en zich zelf in veiligheid, of liepen ijlings naar een brandschel of telefoon om de brandweer te waarschuwen. Twee vrouwen echter vielen van schrik flauw en werden in naast gelegen perceelen weer bij kennis gebracht.

De brandweer, die onder leiding van brandmeester Schuitemaken spoedig ter plaatse was, moest de stralen door het trappenhuis naar de zolderverdieping brengen, waar in een achterkamer, die als werkplaats bij den schoenmaker J.H. Pikkemaat in gebruik is, de brand woedde. Het uitslaan der vlammen en het gevaar van overslaan van het vuur naar naastgelegen zolders, maakte het noodzakelijk door een tweede alarm assistentie te ontbieden.

Daarop kwam weldra een derde motorspuit onder bevel van den hoofdbrandmeester Hartdorff. Met twee stralen werd het vuur bedwongen. Op de zolderkamer vonden brandwachts den 63-jarigen schoenmaker in bewusteloozen toestand op den grond liggen. Het bleek, dat hij ernstige brandwonden aan het hoofd en de beide handen had.

Door toepassing van kunstmatige ademhaling wist de brandweer het slachtoffer na een half uur weer tot bewustzijn te brengen. Door een inmiddels gekomen dokter van den G.G.D. werd de man voorloopig verbonden en daarna per auto-ziekenwagen naar het O.L. Vrouwengasthuis vervoerd. Zijn toestand is hoewel ernstig, niet direkt levensgevaarlijk.

De brand is ontstaan doordat de schoenmaker een kleine petroleumkachel heeft omgestooten. De zolderkamer is geheel uitgebrand. Toen de brandweer met het blusschingswerk gereed was en het slachtoffer bezig hield, kwam ook de heer Gordijn, kommandant der Brandweer, zich van het gebeurde op de hoogte stellen. Als w.n. chef der 7e sektie, was hoofd-inspekteur van politie, de heer Modderman ter plaatse, tot het regelen der politie-afzetting.

Met dank aan Rogier Schravendeel | Foto Stadsarchief