Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Weigering Wilhelmus te zingen

Oud Nieuws | Weigering Wilhelmus te zingen

0

OUD NIEUWS | 19 januari 1934 | Wij hebben onlangs melding gemaakt van het gebeurde op de Soembawaschool, een der nieuwe openbare lagere scholen in de Indische Buurt nabij den Zeeburgerdijk alhier. Daar werden drie kinderen uit één gezin van de lessen verwijderd, omdat zij zich op last van hun moeder niet wilden onderwerpen aan de schooldiscipline. Een hunner, een jongen van ongeveer veertien jaar, leerling van een der hoogste klassen, had pertinent geweigerd het Wilhelmus mede te zingen.

Het Volkslied behoort tot de liederen, welke op het door het Rijksschooltoezicht vastgestelde leerplan voorkomen. Het hoofd der school, de heer M. van Hengel, ontbood de ouders van den leerling. De moeder verscheen toen. Zij zou verklaard hebben communiste te zijn en er bezwaar tegen te hebben, dat haar kinderen een lied als het Wilhelmus medezongen in de klas. Na haar stellige volklaring bij dat bezwaar te blijven volharden, heeft het hoofd des school, op grond van het feit, dat de handeling van den leerling en het verder verzet van de moeder als een ongepaste houding, vallende onder wangedrag te beschouwen was, de kinderen voor den tijd van drie dagen van de Soembawa-school gestuurd.

Het gevolg van deze strafmaatregel was o.a. dat zich op den dag, dat de kinderen naar huis gezonden werden, eenige relletjes voordeden. Voor het huis van het schoolhoofd werd een soort betooging gehouden, waarbij ook zoogenaamde spreekkoren aangeheven werden, Het raadslid de heer F.J. Bernhard heeft toen de aandacht van B. en W. op het gebeurde gevestigd en het college o.m. gevraagd welke maatregelen het tegenover dit en dergelijk optreden denkt te nemen.

Wij deelden reeds mede, dat de gemeentelijke inspecteur van het onderwijs, de heer G.P. Vrijburg, nadat de vragen van den heer Bernhard bij B. en W. waren ingekomen, een onderzoek ingesteld en daarover een rapport bij den wethouder van Onderwijs ingediend heeft. De kwestie komt uiteraard nu ter behandeling in het college van B. en W. Inmiddels zijn echter reeds verdere stappen gedaan ten opzichte van het betrokken gezin. De moeder is opnieuw bij de onderwijsautoriteiten ontboden. Zij heeft thans, naar wij vernemen, de verklaring afgelegd, dat zij zich niet langer verzetten zal tegen het zingen van liederen als o.a. het Wilhelmus door haar kinderen. Het gevolg van deze onderwerping aan het gezag is geweest, dat het drietal leerlingen nu weer tot de school is toegelaten. Wij vernemen, dat, zoo er opnieuw sprake zal zijn van een handeling als er verricht is, de kinderen onherroepelijk definitief van school verwijderd zullen worden.

Met dank aan Rogier Schravendeel | Bron de Telegraaf