Home IJopener Steun bij woonproblemen

Steun bij woonproblemen

0

Stichting !WOON geeft praktische en zo nodig juridische ondersteuning op het gebied van wonen in de breedste zin. De recente energiecrisis laat een forse toename zien van aanvragen voor dergelijke ondersteuning. Tot voor kort waren er maandelijks ongeveer dertig aanvragen voor een energiecoachbezoek; dat is nu al opgelopen tot vierhonderd.

Corry Zoll | Foto Björn Martens

Jeroen Koster, werkzaam als teamleider/adviseur bij !WOON in Amsterdam-Oost en Zuidoost, wil de lezers van de IJopener graag informeren over het werk van de Stichting en over hoe de bewoners er een beroep op kunnen doen.

De organisatie is ontstaan na een fusie van vroegere wijkgerichte huurteams en al meer dan dertig jaar actief op het gebied van informatie en advies over huren, kopen, energie, organisatie en participatie op de Amsterdamse woningmarkt. Het werk wordt gefinancierd door de gemeente. Naast deze inkomstenbron zijn er geldstromen afkomstig uit projecten, bijvoorbeeld van woningbouwcorporaties. In[1]middels zijn er ook energiecoaches werkzaam in gemeenten rond Amsterdam, zoals in Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Zaanstad en Zandvoort. De energiecoaches worden vanuit Amsterdam gecoördineerd.

Behalve dat de stichting huurders, eigenaar-bewoners en woningzoekenden informeert en adviseert, denkt ze ook mee over oplossingen bij ernstige gebreken aan woningen. Als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en zonder politieke binding, is ze onafhankelijk in het signaleren van misstanden. Zij biedt bewoners ondersteuning in situaties waarvoor oplossingen moeten worden gevonden, zoals in het geval van gezondheidsbedreigende situaties.

De stijgende verkoop van woningen uit onder meer de sociale huursector alsook de invloed van grote vastgoedbeleggers is duidelijk merkbaar. Door deze tendensen stijgen de huren zonder dat de woonrechten van de huurders goed beschermd zijn. Hopelijk is het nieuwe Amsterdamse beleid, dat koopwoningen tot een bepaalde prijs bedoeld zijn om daar zelf in te gaan wonen, een oplossing van dat probleem. Belegging voor de markt wordt zo moeilijker gemaakt. Het afschaffen van de huurdersheffing aan de woningbouwcorporaties kan de bouw van sociale woningbouw weer bevorderen en ruimte maken voor starters op de woningmarkt en voor mensen met een smalle beurs.

!WOON helpt ook bij vragen of conflicten over huren. Daarnaast kan de stichting worden ingehuurd voor advies over projecten op het gebied van renovatie of herstructurering van de woonomgeving.Voor specifieke bewonersgroepen, zoals jongeren en ouderen, wil !WOON meedenken over oplossingen. In de huidige situatie kunnen jongeren hun wooncarrière niet plannen en geen zelfstandig leven gaan leiden: starterswoningen zijn er nauwelijks of ze zijn onbetaalbaar.

Voor ouderen die kleiner willen en kunnen gaan wonen, zijn er ook allerlei belemmeringen waarvoor beleidsaanpassingen nodig zijn. Datzelfde geldt voor mensen die vanwege een beperking naar een andere woning moeten verhuizen. Ook voor deze groepen zet !WOON zich in. Nieuwe projecten in het kader van levensbestendig wonen, moeten in gang worden gezet en er zal ook moeten worden nagedacht over hoe dat wordt vormgegeven.

Energiecoaches

Een verzoek voor een bezoek of een videobelafspraak met een energiecoach kan worden ingediend via de website of per telefoon. Bijvoorbeeld voor advies over woningaanpassingen of voor kijken naar oplossingen als voorbereiding op de hogere energieprijzen. Dat kan een paar tientjes tot honderden euro’s per jaar schelen. Het bezoek is eenmalig en vrijblijvend. De energiecoaches zijn vrijwilligers, getraind en begeleid door !WOON. De coach kijkt mee naar het energieverbruik in de woning, de isolatie van het huis en de hoogte van de temperatuur van de verwarming. Maar ook naar de temperatuur waarop de was wordt gedraaid en de duur van het douchen. Er wordt een bespaarrapport gemaakt en de bewoner kan kiezen uit handige bespaarproducten zoals ledlampen, radiatorfolie, tochtband of een waterbesparende douchekop. Het bezoek wordt helemaal en de bespaarproducten worden gedeeltelijk betaald door de gemeente.

Bewonersparticipatie en juridische steun

Betrokken bewoners zijn van groot belang voor de stad en de leefbaarheid. Vele mensen zijn actief in hun blok, straat, buurt of in de hele stad. Hun vrijwillige inzet en de initiatieven die hieruit voortkomen zijn van belang voor alle bewoners. Het kan gaan om een bewonerscommissie, een buurtcomité, een huurdersvereniging, een huurderskoepel, een wooncoöperatie, een buurtplatform of een andere vorm van bewonersinitiatief.

Vanuit !WOON worden ook kleine VvE’s ondersteund. Zowel bij het beoordelen van de staat van de woning als van het noodzakelijk onderhoud van de woningen gekoppeld aan de onderhoudplicht van de eigenaren.

Vanuit haar onafhankelijke positie als stichting zonder winstoogmerk is het voor !WOON ook mogelijk de belangen van bewoners te beschermen, wanneer deze juridisch beoordeeld en behartigd moeten worden. Indien nodig worden verhuurders, zowel particulieren als corporaties, gedaagd bij de rechtbank. Er is een juridisch fonds beschikbaar waaruit de kosten betaald kunnen worden.

Check www.wooninfo.nl | 020 523 0150