Home Dwars nieuws Tussen hoop en vrees bij een coalitie die zweert bij participatie

Tussen hoop en vrees bij een coalitie die zweert bij participatie

0

De politiek bestoken is nooit een eenvoudig karwei. Nu in de coronatijd zijn er nog wat meer obstakels. Live aanwezigheid van publiek bij gemeentelijke beraadslagingen mag niet. Ook inspreken kan dus niet live. Inspraak gaat via de mail en het papier. De snel oplopende tekorten op de begroting maken de ruimte om gerechtvaardigde financiële eisen te stellen ook kleiner.

Op 26 augustus is onderstaande inspraaktekst onderdeel geweest van de gemeentelijke commissievergadering KDD (Kunst, Diversiteit en Democratisering). Of er door de leden van de commissie meer dan sympathie is geuit voor buurtkranten als Dwars is vooralsnog onduidelijk. ‘We doen al tijden verwoede pogingen om een gesprek te krijgen met wethouder Rutger Groot Wassink. Om hem te herinneren aan zijn uitspraak nog geen jaar geleden hoe belangrijk hij buurtmedia en Dwars vond. En hem dringend te verzoeken uit één of ander participatiepotje € 20.000,- vrij te maken voor 2021, liefst natuurlijk structureel, dus ook voor de jaren daarna. Met stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter is gesproken. Hij kan naar zijn zeggen niet meer dan een secundaire rol spelen, een goed woordje doen bij de gemeente en zijn politieke vrienden. De verantwoordelijkheid voor financiering van buurtkranten, van Dwars, is een gemeentekwestie. Geduldig wachten op een reactie, van welke verantwoordelijke politicus dan ook, meer is niet mogelijk. Maar de tijd dringt, als er geen subsidie is voor 2021 zal in december de laatste Dwars verschijnen. Onze vaste partners zouden nu zo langzamerhand moeten weten dat hun redactionele bijdragen en advertenties vanaf januari niet langer geplaatst zullen worden. En al te lang leven tussen hoop en vrees is nooit goed. U leest de uitkomst zo spoedig mogelijk. Op oost-online of in de volgende Dwars.

Geachte gemeenteraadsleden,

Het is mijn hobby niet om te moeten lobbyen bij politici om duidelijk te maken dat buurtkrant Dwars door de buurt een zeer welkom participatiemiddel is in Amsterdam-Oost, maar het lijkt noodzakelijk. Als u de krant onder ogen heeft gehad en gelezen, dan is deze inspraaktekst vast overbodig. De krant zelf is het beste lobbymedium.

Ik spreek namens zo’n dertig vrijwilligers van Dwars: bewoners van Oost die schrijven, fotograferen of vormgeven voor bewoners van Oost. Dwars is voor en door bewoners en draagt daarmee vooral bij aan verbinding in de buurt, aan participatie. Goed toegankelijke informatie over de verschillende buurten in Oost en verhalen uit de buurt maken het blad interessant voor een breed lezerspubliek en verhogen de betrokkenheid van de bewoners bij hun buurt. Uit de reacties van onze lezers blijkt veel waardering voor Dwars, of het nu gaat om inhoud, vormgeving of fotografie. Dat vrijwilligers de krant maken doet niets af aan kwaliteit en professionaliteit. Overigens is Dwars ook buiten het verspreidingsgebied te lezen: digitaal op de website oost-online.

Van Dwars verschijnen er zeven nummers per jaar, doorgaans 24 pagina’s, soms met een bijlage. De oplage is 24.000 exemplaren. De gemeentelijke subsidie is de laatste jaren net iets minder dan 20 duizend euro. Zeven jaar geleden en daarvoor was er een betaalde eindredactie en ontving Dwars 123 duizend euro.

Met organisaties als Dynamo, !Woon, Onbeperkt Oost, De Rode Loper op School, Het Juridisch Spreekuur, de Ouderen Advies Raad en oost-online heeft Dwars directe relaties. Zij hebben een vaste redactionele hele of halve pagina. De inkomsten daaruit en die van enkele advertenties vormen de andere inkomstenbronnen. Kosten worden met name gemaakt bij het drukken en bezorgen.

Het einde van Dwars is de afgelopen jaren regelmatig aangekondigd. Vooral in de jaren dat ook in Amsterdam het adagium gold dat bij burgeractiviteiten bewoners zelf hun (financiële) middelen moesten organiseren (middels crowd funding, sponsoring, fondsen). Dat Dwars juist nu, in de periode dat er een minder liberale wind waait, serieus in zwaar weer is beland, is wrang. Het stadsdeel hanteerde een louter formele redenering om Dwars niet langer te ondersteunen: het paste niet in het potje ‘sociale basis’. Vreemd genoeg werd er niet een ander potje gevonden bij communicatie of participatie.

Bij een spreekuur driekwart jaar geleden erkende Rutger Groot Wassink het belang van buurtkranten en van Dwars. Er zou nieuw gemeentelijk (lokaal) mediabeleid komen. Door de coronacrisis is dat er nog niet van gekomen. Mij lijkt het te kort door de bocht om die coronacrisis en een tekort op de begroting als doorslaggevend argument te hanteren voor het stoppen van financiering van Dwars. Op de begroting staan miljoenenposten als communicatie en participatie.

Dwars heeft heel veel trouwe lezers. Dwars heeft veel Vrienden van Dwars, die jaarlijks een bijdrage doneren voor de krant. Dwars heeft behalve met eerdergenoemde organisaties ook met culturele instellingen regelmatige contacten. Dwars heeft ook geparticipeerd in de organisatie van Boeken door Oost, en is nu betrokken bij initiatieven rond 100 jaar annexatie van Watergraafsmeer door Amsterdam. En al drie jaar organiseert Dwars een maandelijkse live talkshow in Jungle Amsterdam.

Hoe zonde zou het zijn als Dwars moest ophouden te bestaan. Dwars is een mooie, waardevolle, goedkope lokale publieke voorziening!

Arie van Tol – Dwars door de buurt 06 4280 7805  [email protected][email protected]