Home Dwars nieuws Onbeperkt Oost neemt afscheid

Onbeperkt Oost neemt afscheid

0

Vereniging Onbeperkt Oost krijgt helaas geen subsidie meer. Stadsdeel Oost heeft besloten het geld in te zetten voor de ‘allerzwakste’ groepen in Amsterdam-Oost. De disco heeft voor 2021 nog wel subsidie gekregen en zal haar activiteiten zelfstandig maandelijks in Kastanjehof kunnen voortzetten, als de coronamaatregelen dit weer mogelijk maken.

Saskia Hubelmeijer, lid Werkgroep Toegankelijkheid Onbeperkt Oost | Foto Onbeperkt Oost

De vereniging Onbeperkt Oost was een fusie tussen Gehandicapten Belangen Oost Watergraafsmeer en de vereniging Zeeburg Inclusief. In 2011, na samenvoeging van beide stadsdelen, zijn deze organisaties omgevormd tot de vereniging Onbeperkt Oost. De doelstelling van de vereniging was om Amsterdam-Oost onbeperkt toegankelijk te maken voor mensen met beperkingen en ouderen. Dit in het kader van Agenda 22 van het Verdrag voor de Rechten van de Mens. Hierin staan in 22 regels alle domeinen in de samenleving benoemd die gelijke kansen dienen te hebben. De vereniging bestond uit de werkgroep PR, de werkgroep Toegankelijkheid, de disco voor mensen met een verstandelijke beperking en het bestuur. De werkgroep PR onderhield onder andere de website van de vereniging. Deze website onbeperktoost.nl blijft in de lucht om onze activiteiten meer bekendheid te geven.

Lift
In de tien jaren van ons bestaan heeft de vereniging zich ingezet om de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking van zowel de straat als gebouwen te verbeteren. Zo kwam er in de Meevaart een lift. We hebben vanaf het begin meegedacht over de inrichting van het stadsdeelloket Oost en van Oostpoort. Adviezen worden niet altijd overgenomen: zo kwamen er aanvankelijk geen blindengeleide-lijnen in Oostpoort. Deze hebben wij alsnog bevochten. Ook hebben we ons intensief bemoeid met de herinrichting van het Amstelstation en omgeving. En dat doen wij nog steeds. De lift in het station is er dank zij ons.

HIOR
Er zijn door ons talloze adviezen gegeven via officiële kanalen en in rechtstreeks contact met ontwerpers van straten, pleinen, scholen, parken en bruggen in Oost. Bij de Centrale Verkeerscommissie (een gemeentelijk adviesorgaan) ging het om de verkeersplannen voor Oost. Voor kleinere projecten hebben we ontwerpers op bezoek gehad. Op eigen initiatief spraken we met beleidsmakers over bijvoorbeeld het uitstallingenbeleid en de toegankelijke inrichting van speeltuinen. In 2012 heeft Onbeperkt Oost meegewerkt aan de beleidskaders voor de Herinrichting In de Openbare Ruimte (HIOR). Tegenwoordig is het HIOR niet meer actueel.

De laatste jaren merkten we dat, door de verminderde invloed van de stadsdelen, we nog meer moesten vechten om invloed uit te oefenen op de herinrichting van de openbare ruimte. Dit werkt vergt een lange adem en uithoudingsvermogen om op langer termijn resultaat te zien.

Inclusie
Op het gebied van wonen hielpen we een miniconferentie organiseren over levensloopbestendig wonen. We hebben mede een bijeenkomst voor de GGZ op IJburg georganiseerd i.s.m. de voormalige WMO-adviesraad en Ouderenadviesraad Oost. Met Cliëntenbelang is er met name door wijlen de secretaris, Els de Ruiter, meegedacht over de stedelijke Inclusieagenda. De laatste tien jaar zijn er bijeenkomsten en schouwen georganiseerd. Te denken valt aan de toegankelijkheid van de openbare ruimte, van (metro)stations en tram- en bushaltes, winkels, horecagelegenheden en openbare gebouwen. We waren actief bij de OAR, de voormalige WMO-adviesraad, de voormalige Diversiteitsraad, bij wijktafels, bij de groep Leefbaarheid Timorplein, de Oudervriendelijke routes in Oost en zo veel meer. Het afgelopen jaar hielden we ons vooral bezig met het monitoren van de coronamaatregelen. Uitbaters kregen toestemming om hun terrassen uit te breiden maar gingen daarbij nogal eens over de toegestane extra terrasruimte heen. Via MORA (melding openbare ruimte Amsterdam) hebben we dit gelukkig in de meeste gevallen kunnen corrigeren.

Gebrek aan financiële middelen heeft ons genoodzaakt de vereniging te ontbinden en ons uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Maar de werkgroep Toegankelijk Onbeperkt Oost gaat evengoed wel door. Weet u nog een gratis ruimte voor ons waar we na de huidige coronamaatregelen op vrijdagmiddag kunnen overleggen, of wilt u meedenken over de toegankelijkheid in de openbare ruimte in Oost? Dan kunt u dat melden via [email protected].